MSJ HOLDING, HJØRRING ApS CVR-nr 35513205

Status: AKTIV

Faldet 32 9800 Hjørring

Årets resultat:
2022: 1.177
2021: 1.264
Bruttofortjeneste:
2022: -7
2021: -6
Antal ansatte:
0
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -7 -6 -84 -16
Årets resultat 1.177 1.264 617 1.236
Egenkapital I alt 6.176 4.999 3.935 3.429
Status balance 6.182 5.005 3.941 3.434


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste -7 -6 -84 -16
Personaleomkostninger - - - -
Af- og nedskrivninger - - - -
Driftsresultat -7 -6 - -
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - 93
Andre finansielle omkostninger -2 -3 -1 -
Resultat før skat - - - 1.236
Skat af årets resultat - - - 0
Årets resultat 1.177 1.264 617 1.236
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt - - - -
Anlægsaktiver i alt 4.904 3.784 - 1.873
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - 0 -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - 706
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 1.200 844 711 -
Andre tilgodehavender 20 20 20 230
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 1.220 908 773 771
Likvide beholdninger 58 313 106 84
Omsætningsaktiver i alt 1.278 1.221 - 1.561
Aktiver i alt 6.182 5.005 3.941 3.434
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 80 80 80 80
Overført resultat 1.478 1.421 1.380 1.611
Foreslået udbytte for regnskabsåret - 0 200 111
Egenkapital i alt 6.176 4.999 3.935 3.429
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 5 5 5 -
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 1 1 1 6
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 6 6 - 6
Gældsforpligtelser i alt 6 6 - 6
Passiver i alt 6.182 5.005 3.941 3.434

MSJ HOLDING, HJØRRING ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber.

MSJ HOLDING, HJØRRING ApS blev etableret den 08-10-2013 og holder til på adressen Faldet 32 9800 Hjørring. Selskabets formål er investering samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 80.000 kr.

Status: Virksomheden MSJ HOLDING, HJØRRING ApS (CVR: 35513205) er AKTIV


CVR nummer

35513205

Adresse

Faldet 32
9800 Hjørring

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

08-10-2013

Stamdata for MSJ HOLDING, HJØRRING ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
642020 / 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber
P-numre:
1018812645
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
999999 / Uoplyst
08-10-2013 - 10-09-2016
451120 / Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser
11-09-2016 - 13-05-2024
642020 / Ikke-finansielle holdingselskaber
14-05-2024 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
MSJ HOLDING, HJØRRING ApS
08-10-2013 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
08-10-2013 - 12-08-2018
Ifversensvej 9
9800 Hjørring
HJØRRING
13-08-2018 -
Faldet 32
9800 Hjørring
HJØRRING
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2013-10-09
Slut på første regnskabsperiode:
2014-12-31
Registreret kapital:
80.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør alene.

Relaterede virksomheder