Multi Boliger ApS CVR-nr 40158596

Status: AKTIV

Fælledparken 13, Vejrumbro 8830 Tjele

Årets resultat:
2022: -33
2021: 337
Bruttofortjeneste:
2022: 1.123
2021: 704
Antal ansatte:
0
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 1.123 704 2.335 17
Årets resultat -33 337 1.630 -105
Egenkapital I alt 1.950 1.982 1.645 15
Status balance 20.140 15.395 13.050 5.194


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 1.123 704 2.335 17
Personaleomkostninger - - - -
Af- og nedskrivninger - - - -
Driftsresultat 452 - - -
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -304 -271 -245 -146
Resultat før skat 148 433 2.090 -129
Skat af årets resultat -180 -96 -460 24
Årets resultat -33 337 1.630 -105
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt 20.008 15.234 13.050 5.170
Anlægsaktiver i alt 20.008 15.234 13.050 5.170
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 50 22 - -
Andre tilgodehavender 83 - - -
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 133 22 0 24
Likvide beholdninger 0 140 - -
Omsætningsaktiver i alt 133 161 0 24
Aktiver i alt 20.140 15.395 13.050 5.194
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 120 120 120 120
Overført resultat 1.830 1.862 1.525 -105
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 1.950 1.982 1.645 15
Hensættelse til udskudt skat 529 406 416 -
Hensatte forpligtelser i alt 529 406 416 -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder 34 16 24 7
Leverandører af varer og tjenesteydelser 26 - 17 56
Selskabsskat 54 127 20 -
Anden gæld - - - -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 5.216 6.760 6.763 2.886
Gældsforpligtelser i alt 17.662 13.006 10.988 5.179
Passiver i alt 20.140 15.395 13.050 5.194

Multi Boliger ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 681000 Køb og salg af egen fast ejendom.

Multi Boliger ApS blev etableret den 07-01-2019 og holder til på adressen Fælledparken 13, Vejrumbro 8830 Tjele. Selskabets formål er køb, salg, udlejning af fast ejendom og investering samt hermed be-slægtet virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 120.000 kr.

Status: Virksomheden Multi Boliger ApS (CVR: 40158596) er AKTIV


CVR nummer

40158596

Adresse

Fælledparken 13, Vejrumbro
8830 Tjele

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

07-01-2019

Stamdata for Multi Boliger ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
VIBORG
Branchekode og branche:
681000 / 681000 Køb og salg af egen fast ejendom
P-numre:
1024289466
Sekundære brancher:
682030 / Anden udlejning af boliger
Hoved-branche historik
681000 / Køb og salg af egen fast ejendom
07-01-2019 -
Sekundær branche historik
682030 / Anden udlejning af boliger
07-01-2019 -
Historik for virksomhedens navn
CBH Ejendomme ApS
07-01-2019 - 27-09-2021
Multi Boliger ApS
28-09-2021 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
07-01-2019 -
Fælledparken 13
8830 Tjele
VIBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2019-01-08
Slut på første regnskabsperiode:
2019-12-31
Registreret kapital:
120.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.
Relaterede virksomheder