Out Wash ApS CVR-nr 40458255

Status: UNDERKONKURS

Sankt Pauls Gade 42, 1 1313 København K

Årets resultat:
2021: -62
2020: 0
Bruttofortjeneste:
2021: -62
2020: 0
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -62 0 465
Årets resultat -62 0 62
Egenkapital I alt 50 112 112
Status balance 50 115 115


Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - -
Bruttofortjeneste -62 0 465
Personaleomkostninger - 0 -462
Af- og nedskrivninger - - -
Driftsresultat -62 0 3
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - -
Andre finansielle omkostninger - 0 0
Resultat før skat -62 0 3
Skat af årets resultat - - 59
Årets resultat -62 0 62
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - -
Grunde og bygninger - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - -
Materielle anlægsaktiver i alt - - -
Anlægsaktiver i alt - - -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - -
Forudbetalinger for varer - - -
Varebeholdninger i alt - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 50 50 50
Andre tilgodehavender - - -
Periodeafgrænsningsposter - - -
Tilgodehavender i alt 50 110 110
Likvide beholdninger - 6 6
Omsætningsaktiver i alt 50 115 115
Aktiver i alt 50 115 115
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50
Overført resultat 0 62 62
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - -
Egenkapital i alt 50 112 112
Hensættelse til udskudt skat - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser - - -
Selskabsskat - - -
Anden gæld 0 1 1
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 0 3 3
Gældsforpligtelser i alt 0 3 3
Passiver i alt 50 115 115

Out Wash ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 452010 Autoreparationsværksteder mv..

Out Wash ApS blev etableret den 16-04-2019 og holder til på adressen Sankt Pauls Gade 42, 1 1313 København K. Selskabets formål er at arbejde indenfor bilvask, samt andet lignende Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden Out Wash ApS (CVR: 40458255) er UNDERKONKURS


CVR nummer

40458255

Adresse

Sankt Pauls Gade 42, 1
1313 København K

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16-04-2019

Stamdata for Out Wash ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
452010 / 452010 Autoreparationsværksteder mv.
P-numre:
1024632276
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
452010 / Autoreparationsværksteder mv.
16-04-2019 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Out Wash ApS
16-04-2019 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
16-04-2019 -
Sankt Pauls Gade 42 1
1313 København K
KØBENHAVN
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2019-04-17
Slut på første regnskabsperiode:
2019-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Virksomheden tegnes af direktøren

Relaterede virksomheder