QB MULTISERVICE ApS CVR-nr 43221787

Status: AKTIV

Vildtbaneparken 83 2635 Ishøj

Årets resultat:
2022: 100
Bruttofortjeneste:
2022: 378
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2022
Nettoomsætning -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 378
Årets resultat 100
Egenkapital I alt 140
Status balance 224


Beløb i 1000 2022-12
Valuta DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning -
Bruttofortjeneste 378
Personaleomkostninger -247
Af- og nedskrivninger -3
Driftsresultat 129
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder -
Andre finansielle omkostninger -
Resultat før skat 128
Skat af årets resultat -
Årets resultat 100
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver -
Immaterielle anlægsaktiver i alt -
Grunde og bygninger -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 62
Materielle anlægsaktiver i alt 62
Anlægsaktiver i alt 71
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer -
Forudbetalinger for varer -
Varebeholdninger i alt -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder -
Andre tilgodehavender -
Periodeafgrænsningsposter -
Tilgodehavender i alt -
Likvide beholdninger 153
Omsætningsaktiver i alt 153
Aktiver i alt 224
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40
Overført resultat 100
Foreslået udbytte for regnskabsåret -
Egenkapital i alt 140
Hensættelse til udskudt skat -
Hensatte forpligtelser i alt -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 14
Selskabsskat 28
Anden gæld -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 84
Gældsforpligtelser i alt 84
Passiver i alt 224

QB MULTISERVICE ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 439910 Murere.

QB MULTISERVICE ApS blev etableret den 18-04-2022 og holder til på adressen Vildtbaneparken 83 2635 Ishøj. Virksomhedens formål er at beskæftige sig med renovering af ejendomme. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden QB MULTISERVICE ApS (CVR: 43221787) er AKTIV


CVR nummer

43221787

Adresse

Vildtbaneparken 83
2635 Ishøj

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18-04-2022

Stamdata for QB MULTISERVICE ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
439910 / 439910 Murere
P-numre:
1028201970
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
439910 / Murere
18-04-2022 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
QB MULTISERVICE ApS
18-04-2022 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
18-04-2022 - 01-03-2023
Glumsøvej 9 2
2700 Brønshøj
KØBENHAVN
02-03-2023 - 25-05-2024
Lille Strandvej 8 C 4
2900 Hellerup
GENTOFTE
26-05-2024 -
Vildtbaneparken 83
2635 Ishøj
ISHØJ
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2022-05-01
Slut på første regnskabsperiode:
2022-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Virksomheden tegnes af en direktør

Relaterede virksomheder