R2 Murer ApS CVR-nr 41695285

Status: AKTIV

Falkevej 6 8800 Viborg

Årets resultat:
2022: -155
2021: -199
Bruttofortjeneste:
2022: 1.033
2021: 808
Antal ansatte:
3
Beløb i 1000 2022 2021
Nettoomsætning - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 1.033 808
Årets resultat -155 -199
Egenkapital I alt -154 1
Status balance 420 420


Beløb i 1000 2022-12 2021-12
Valuta DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - -
Bruttofortjeneste 1.033 808
Personaleomkostninger -1.225 -1.056
Af- og nedskrivninger - -
Driftsresultat - -248
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - -
Andre finansielle omkostninger -7 -4
Resultat før skat -198 -251
Skat af årets resultat - 52
Årets resultat -155 -199
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - -
Grunde og bygninger - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - -
Materielle anlægsaktiver i alt - -
Anlægsaktiver i alt - -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 7 6
Forudbetalinger for varer - -
Varebeholdninger i alt 7 6
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 273 317
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - -
Andre tilgodehavender - -
Periodeafgrænsningsposter 27 40
Tilgodehavender i alt 413 414
Likvide beholdninger - -
Omsætningsaktiver i alt 420 420
Aktiver i alt 420 420
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 200 200
Overført resultat -354 -199
Foreslået udbytte for regnskabsåret - -
Egenkapital i alt -154 1
Hensættelse til udskudt skat - -
Hensatte forpligtelser i alt - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 102 44
Selskabsskat 0 5
Anden gæld 151 195
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 504 419
Gældsforpligtelser i alt 574 419
Passiver i alt 420 420

R2 Murer ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 439910 Murere.

R2 Murer ApS blev etableret den 17-09-2020 og holder til på adressen Falkevej 6 8800 Viborg. Virksomhedens formål er at udføre murerarbejde. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 200.000 kr.

Status: Virksomheden R2 Murer ApS (CVR: 41695285) er AKTIV


CVR nummer

41695285

Adresse

Falkevej 6
8800 Viborg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17-09-2020

Stamdata for R2 Murer ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
VIBORG
Branchekode og branche:
439910 / 439910 Murere
P-numre:
1026283007
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
439910 / Murere
17-09-2020 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
R2 Murer ApS
17-09-2020 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
17-09-2020 -
Falkevej 6
8800 Viborg
VIBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2020-09-18
Slut på første regnskabsperiode:
2021-12-31
Registreret kapital:
200.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Virksomheden tegnes af direktionen.
Relaterede virksomheder