RealMæglerne Horsens - Henning Reinholdt ApS CVR-nr 41542578

Status: AKTIV

Allegade 1 H 8700 Horsens

Årets resultat:
2022: -53
2021: -31
Bruttofortjeneste:
2022: 591
2021: 1.418
Antal ansatte:
2
Beløb i 1000 2022 2021
Nettoomsætning - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 591 1.418
Årets resultat -53 -31
Egenkapital I alt 6 9
Status balance 126 222


Beløb i 1000 2022-12 2021-12
Valuta DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - -
Bruttofortjeneste 591 1.418
Personaleomkostninger -629 -1.454
Af- og nedskrivninger - -
Driftsresultat -38 -36
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - -
Andre finansielle omkostninger -9 -4
Resultat før skat -44 -40
Skat af årets resultat - -
Årets resultat -53 -31
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - -
Grunde og bygninger - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - -
Materielle anlægsaktiver i alt - -
Anlægsaktiver i alt 0 69
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - -
Forudbetalinger for varer - -
Varebeholdninger i alt - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 20 6
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - -
Andre tilgodehavender 1 6
Periodeafgrænsningsposter 0 11
Tilgodehavender i alt 21 153
Likvide beholdninger 106 -
Omsætningsaktiver i alt 126 153
Aktiver i alt 126 222
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40
Overført resultat -84 -31
Foreslået udbytte for regnskabsåret - -
Egenkapital i alt 6 9
Hensættelse til udskudt skat - -
Hensatte forpligtelser i alt - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 21 24
Selskabsskat - -
Anden gæld 97 78
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 121 214
Gældsforpligtelser i alt 121 214
Passiver i alt 126 222

RealMæglerne Horsens - Henning Reinholdt ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 683110 Ejendomsmæglere.

RealMæglerne Horsens - Henning Reinholdt ApS blev etableret den 13-07-2020 og holder til på adressen Allegade 1 H 8700 Horsens. Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden RealMæglerne Horsens - Henning Reinholdt ApS (CVR: 41542578) er AKTIV


CVR nummer

41542578

Adresse

Allegade 1 H
8700 Horsens

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13-07-2020

Stamdata for RealMæglerne Horsens - Henning Reinholdt ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
683110 / 683110 Ejendomsmæglere
P-numre:
1026065808
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
683110 / Ejendomsmæglere mv.
13-07-2020 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
RealMæglerne Horsens - Henning Reinholdt ApS
13-07-2020 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
13-07-2020 -
Allegade 1 H
8700 Horsens
HORSENS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2020-07-14
Slut på første regnskabsperiode:
2021-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder