SACHMANN KRAN ApS CVR-nr 35145508

Status: AKTIV

Dønnevældevej 69 3230 Græsted

Årets resultat:
2022: 438
2021: -28
Bruttofortjeneste:
2022: 1.467
2021: 853
Antal ansatte:
2
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 1.467 853 1.092 736
Årets resultat 438 -28 178 182
Egenkapital I alt 877 439 567 389
Status balance 1.395 924 1.363 626


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 1.467 853 1.092 736
Personaleomkostninger -823 -792 -741 -441
Af- og nedskrivninger -67 -55 -47 -35
Driftsresultat 576 6 303 260
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -8 -38 -65 -2
Resultat før skat 568 -34 238 258
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 438 -28 178 182
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 0 0 0
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 279 222 120 167
Materielle anlægsaktiver i alt 279 222 120 167
Anlægsaktiver i alt 280 222 120 168
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 511 266 714 378
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender - - - -
Periodeafgrænsningsposter 107 321 407 -
Tilgodehavender i alt 618 601 1.121 378
Likvide beholdninger 498 101 121 80
Omsætningsaktiver i alt 1.116 702 1.242 458
Aktiver i alt 1.395 924 1.363 626
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 80 80 80 80
Overført resultat 680 359 387 309
Foreslået udbytte for regnskabsåret 118 0 100 -
Egenkapital i alt 877 439 567 389
Hensættelse til udskudt skat 3 1 8 10
Hensatte forpligtelser i alt 3 1 8 10
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 104 231 535 63
Selskabsskat 105 0 50 34
Anden gæld 285 184 204 129
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 515 483 788 227
Gældsforpligtelser i alt 515 483 788 227
Passiver i alt 1.395 924 1.363 626

SACHMANN KRAN ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 494100 Vejgodstransport.

SACHMANN KRAN ApS blev etableret den 20-03-2013 og holder til på adressen Dønnevældevej 69 3230 Græsted. Selskabets formål er at drive vognmandsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 80.000 kr.

Status: Virksomheden SACHMANN KRAN ApS (CVR: 35145508) er AKTIV


CVR nummer

35145508

Adresse

Dønnevældevej 69
3230 Græsted

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20-03-2013

Stamdata for SACHMANN KRAN ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
494100 / 494100 Vejgodstransport
P-numre:
1018360035
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
494100 / Vejgodstransport
20-03-2013 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
SACHMANN CONTAINERTRANSPORT ApS
20-03-2013 - 25-09-2019
SACHMANN KRAN ApS
26-09-2019 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
20-03-2013 - 08-08-2021
Dønnevældevej 69
3230 Græsted
GRIBSKOV
09-08-2021 -
Dønnevældevej 69
3230 Græsted
GRIBSKOV
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2013-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
2013-12-31
Registreret kapital:
80.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af 1 direktør alene

Relaterede virksomheder