Sensolin Tømrer- og Gulvfirma ApS CVR-nr 38229451

Status: AKTIV

Voldgade 9 4760 Vordingborg

Årets resultat:
2022: 112
2021: 7
Bruttofortjeneste:
2022: 601
2021: 334
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 601 334 378 368
Årets resultat 112 7 28 -18
Egenkapital I alt 150 37 30 19
Status balance 452 94 181 94


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 601 334 378 368
Personaleomkostninger -420 -322 -341 -390
Af- og nedskrivninger -41 - - -
Driftsresultat 140 12 37 -22
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger 0 -1 -1 -1
Resultat før skat 140 12 36 -22
Skat af årets resultat - - -8 4
Årets resultat 112 7 28 -18
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 124 - - -
Materielle anlægsaktiver i alt 124 - - -
Anlægsaktiver i alt 124 - - -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 30 - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - 0 27
Andre tilgodehavender - 0 2 0
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 4 34 6 39
Likvide beholdninger 325 60 175 56
Omsætningsaktiver i alt 328 94 181 94
Aktiver i alt 452 94 181 94
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40 2 2
Overført resultat 110 -3 6 2
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 150 37 30 19
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser - - 8 8
Selskabsskat 27 3 - -
Anden gæld - 25 142 67
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 146 56 150 75
Gældsforpligtelser i alt 302 56 150 75
Passiver i alt 452 94 181 94

Sensolin Tømrer- og Gulvfirma ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed.

Sensolin Tømrer- og Gulvfirma ApS blev etableret den 30-11-2016 og holder til på adressen Voldgade 9 4760 Vordingborg. Virksomhedens formål er at udøve arbejde for erhvervs, som omfatter alt fra reparationer, udskiftning af gulvbelægning og gulvpålægning i nye lokaler. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 2.000 kr.

Status: Virksomheden Sensolin Tømrer- og Gulvfirma ApS (CVR: 38229451) er AKTIV


CVR nummer

38229451

Adresse

Voldgade 9
4760 Vordingborg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30-11-2016

Stamdata for Sensolin Tømrer- og Gulvfirma ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
433200 / 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
P-numre:
1021977205
Sekundære brancher:
433300 / Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning
Hoved-branche historik
433200 / Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
30-11-2016 -
Sekundær branche historik
433300 / Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning
30-11-2016 -
Historik for virksomhedens navn
Sensolin Tømrer- og Gulvfirma IVS
30-11-2016 - 12-06-2021
Sensolin Tømrer- og Gulvfirma ApS
13-06-2021 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
30-11-2016 -
Voldgade 9
4760 Vordingborg
VORDINGBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2016-12-01
Slut på første regnskabsperiode:
2017-12-31
Registreret kapital:
2.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Virksomheden tegnes af en direktør alene.

Relaterede virksomheder