SMASH Padelcenter Brande ApS CVR-nr 42440353

Status: AKTIV

Fuglevangsvej 47 A 8700 Horsens

Årets resultat:
2022: -663
2021: -164
Bruttofortjeneste:
2022: -480
2021: -174
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2022 2021
Nettoomsætning - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -480 -174
Årets resultat -663 -164
Egenkapital I alt 1.452 -124
Status balance 1.860 1.110


Beløb i 1000 2022-06 2021-06
Valuta DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - -
Bruttofortjeneste -480 -174
Personaleomkostninger -19 -
Af- og nedskrivninger -99 -17
Driftsresultat -598 -191
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - -
Andre finansielle omkostninger -33 -18
Resultat før skat -632 -209
Skat af årets resultat - 45
Årets resultat -663 -164
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - -
Grunde og bygninger - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1.178 303
Materielle anlægsaktiver i alt 1.178 303
Anlægsaktiver i alt 1.538 628
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - -
Forudbetalinger for varer - -
Varebeholdninger i alt - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - -
Andre tilgodehavender 221 126
Periodeafgrænsningsposter 87 307
Tilgodehavender i alt 322 477
Likvide beholdninger 0 5
Omsætningsaktiver i alt - -
Aktiver i alt 1.860 1.110
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40
Overført resultat 1.412 -164
Foreslået udbytte for regnskabsåret - -
Egenkapital i alt 1.452 -124
Hensættelse til udskudt skat - -
Hensatte forpligtelser i alt - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 20 17
Selskabsskat - -
Anden gæld - 958
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 408 1.234
Gældsforpligtelser i alt 408 1.234
Passiver i alt 1.860 1.110

SMASH Padelcenter Brande ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 931100 Drift af sportsanlæg.

SMASH Padelcenter Brande ApS blev etableret den 03-06-2021 og holder til på adressen Fuglevangsvej 47 A 8700 Horsens. Selskabets formål er udlejning af padelbaner samt anden hermed beslægtet virksomhed Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden SMASH Padelcenter Brande ApS (CVR: 42440353) er AKTIV


CVR nummer

42440353

Adresse

Fuglevangsvej 47 A
8700 Horsens

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

03-06-2021

Stamdata for SMASH Padelcenter Brande ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
931100 / 931100 Drift af sportsanlæg
P-numre:
1027229685
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
931100 / Drift af sportsanlæg
03-06-2021 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Padel Club Brande ApS
03-06-2021 - 31-12-2022
SMASH Padelcenter Brande ApS
01-01-2023 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
03-06-2021 - 15-05-2022
Kobbelhave 15
6000 Kolding
KOLDING
16-05-2022 - 03-01-2023
C.F. Tietgens Vej 10
6000 Kolding
KOLDING
04-01-2023 -
Fuglevangsvej 47 A
8700 Horsens
HORSENS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2021-06-04
Slut på første regnskabsperiode:
2021-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør alene

Relaterede virksomheder