S.T.E Tømrer/Snedker ApS CVR-nr 40950672

Status: UNDERKONKURS

Helenas Alle 49 2650 Hvidovre

Årets resultat:
2021: -181
2020: -9
Bruttofortjeneste:
2021: 554
2020: 17
Antal ansatte:
0
Beløb i 1000 2021 2020
Nettoomsætning - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 554 17
Årets resultat -181 -9
Egenkapital I alt -150 31
Status balance 897 391


Beløb i 1000 2021-06 2020-06
Valuta DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - -
Bruttofortjeneste 554 17
Personaleomkostninger -786 -27
Af- og nedskrivninger 0 0
Driftsresultat -232 -10
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - -
Andre finansielle omkostninger - -
Resultat før skat -232 -10
Skat af årets resultat - -
Årets resultat -181 -9
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - -
Grunde og bygninger - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - -
Materielle anlægsaktiver i alt - -
Anlægsaktiver i alt - -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - -
Forudbetalinger for varer - -
Varebeholdninger i alt - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 675 313
Andre tilgodehavender 0 3
Periodeafgrænsningsposter 99 45
Tilgodehavender i alt 835 391
Likvide beholdninger 62 -
Omsætningsaktiver i alt 897 391
Aktiver i alt 897 391
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40
Overført resultat -190 -9
Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 0
Egenkapital i alt -150 31
Hensættelse til udskudt skat 0 10
Hensatte forpligtelser i alt 0 10
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 747 335
Selskabsskat - -
Anden gæld 299 15
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.046 350
Gældsforpligtelser i alt 1.046 350
Passiver i alt 897 391

S.T.E Tømrer/Snedker ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed.

S.T.E Tømrer/Snedker ApS blev etableret den 10-11-2019 og holder til på adressen Helenas Alle 49 2650 Hvidovre. Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor tømrer- og snedkerarbejde samt hermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden S.T.E Tømrer/Snedker ApS (CVR: 40950672) er UNDERKONKURS


CVR nummer

40950672

Adresse

Helenas Alle 49
2650 Hvidovre

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10-11-2019

Stamdata for S.T.E Tømrer/Snedker ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
433200 / 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
P-numre:
1025256243
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
433200 / Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
10-11-2019 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
S.T.E Tømrer/Snedker ApS
10-11-2019 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
10-11-2019 - 13-08-2023
Helenas Alle 49
2650 Hvidovre
HVIDOVRE
14-08-2023 -
Helenas Alle 49
2650 Hvidovre
HVIDOVRE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2019-11-11
Slut på første regnskabsperiode:
2020-06-30
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Relaterede virksomheder