TEMPO CAMPING FANØ A/S CVR-nr 34492913

Status: AKTIV

Strandvejen 34, Nordby 6720 Fanø

Årets resultat:
2022: 1.559
2021: -128
Bruttofortjeneste:
2022: 1.170
2021: 739
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 1.170 739 1.036 956
Årets resultat 1.559 -128 224 526
Egenkapital I alt 10.928 9.598 9.952 9.949
Status balance 12.490 10.509 11.223 11.193


Beløb i 1000 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 1.170 739 1.036 956
Personaleomkostninger -704 -704 -704 -726
Af- og nedskrivninger 1.664 -166 -157 237
Driftsresultat 2.130 -130 175 467
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger - - - -
Resultat før skat 2.230 -169 282 644
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 1.559 -128 224 526
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger 3.521 6.122 6.071 6.228
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 0 0 0
Materielle anlægsaktiver i alt 3.521 6.122 6.071 6.228
Anlægsaktiver i alt 5.429 7.916 7.878 7.915
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 7 0 16 25
Periodeafgrænsningsposter 54 71 75 72
Tilgodehavender i alt 113 96 91 97
Likvide beholdninger 6.948 2.497 3.254 3.182
Omsætningsaktiver i alt 7.060 2.593 3.345 3.278
Aktiver i alt 12.490 10.509 11.223 11.193
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 500 500 500 500
Overført resultat 6.215 3.924 4.193 4.242
Foreslået udbytte for regnskabsåret 236 229 226 221
Egenkapital i alt 10.928 9.598 9.952 9.949
Hensættelse til udskudt skat 298 420 461 500
Hensatte forpligtelser i alt 298 420 461 500
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser - - - -
Selskabsskat 0 61 96 41
Anden gæld - - - -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 496 491 732 631
Gældsforpligtelser i alt 1.264 491 810 744
Passiver i alt 12.490 10.509 11.223 11.193

TEMPO CAMPING FANØ A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 553000 Campingpladser.

TEMPO CAMPING FANØ A/S blev etableret den 27-12-1971 og holder til på adressen Strandvejen 34, Nordby 6720 Fanø. Selskabets formål er at drive campingplads og handelsvirksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 300.000 kr.

Status: Virksomheden TEMPO CAMPING FANØ A/S (CVR: 34492913) er AKTIV


CVR nummer

34492913

Adresse

Strandvejen 34, Nordby
6720 Fanø

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

27-12-1971

Stamdata for TEMPO CAMPING FANØ A/S

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
A/S
Område:
Branchekode og branche:
553000 / 553000 Campingpladser
P-numre:
1001721138
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
552200 / Campingpladser
27-12-1971 - 30-12-2007
553000 / Campingpladser
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
TEMPO CAMPING FANØ A/S
27-12-1971 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
27-12-1971 -
Strandvejen 34
6720 Fanø
FANØ
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
Slut på første regnskabsperiode:
Registreret kapital:
300.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--10-01
Regnskabsperiode slutter:
--09-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller en direktør hver for sig i forening med et medlem af bestyrelsen.

Relaterede virksomheder