Tømrer & Snedkerfirmaet PEF A/S CVR-nr 79278912

Status: AKTIV

Strandskadevej 14 2650 Hvidovre

Årets resultat:
2021: -56
2020: 151
Bruttofortjeneste:
2021: 1.446
2020: 1.737
Antal ansatte:
3
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 1.446 1.737 1.649 1.797
Årets resultat -56 151 -63 -34
Egenkapital I alt 1.194 1.251 1.099 1.312
Status balance 2.299 2.434 2.976 2.793


Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 1.446 1.737 1.649 1.797
Personaleomkostninger -1.354 -1.369 -1.537 -1.574
Af- og nedskrivninger -140 -126 -119 -99
Driftsresultat -48 243 -7 124
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger - - - -
Resultat før skat -72 210 -74 -
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat -56 151 -63 -34
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 477 618 524 642
Materielle anlægsaktiver i alt 477 618 524 642
Anlægsaktiver i alt 802 943 849 1.102
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 471 621 896 773
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 404 249 872 446
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 167 97 - 0
Andre tilgodehavender 416 350 351 372
Periodeafgrænsningsposter 39 19 2 100
Tilgodehavender i alt 1.026 714 1.232 918
Likvide beholdninger 0 157 - -
Omsætningsaktiver i alt 1.497 1.491 2.128 1.692
Aktiver i alt 2.299 2.434 2.976 2.793
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 1.000 1.000 1.000 1.000
Overført resultat 194 251 99 141
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - 0 150
Egenkapital i alt 1.194 1.251 1.099 1.312
Hensættelse til udskudt skat 36 52 0 4
Hensatte forpligtelser i alt 36 52 0 4
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 338 173 895 378
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 163 528 451 602
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 995 851 1.853 1.477
Gældsforpligtelser i alt 1.068 1.131 1.877 1.477
Passiver i alt 2.299 2.434 2.976 2.793

Tømrer & Snedkerfirmaet PEF A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed.

Tømrer & Snedkerfirmaet PEF A/S blev etableret den 15-10-1985 og holder til på adressen Strandskadevej 14 2650 Hvidovre. Selskabets formål er at drive handel og industri samt udførelse af entrepriser og erhvervelse og handel med fast ejendom Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 80.000 kr.

Status: Virksomheden Tømrer & Snedkerfirmaet PEF A/S (CVR: 79278912) er AKTIV

CVR nummer

79278912

Adresse

Strandskadevej 14
2650 Hvidovre

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

15-10-1985

Stamdata for Tømrer & Snedkerfirmaet PEF A/S

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
A/S
Område:
HVIDOVRE
Branchekode og branche:
433200 / 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
P-numre:
1002576921, 1008622503
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
454200 / Tømrer- og bygningssnedkerforretninger
15-10-1985 - 22-08-2001
454200 / Tømrer- og bygningssnedkerforretninger
23-08-2001 - 30-12-2007
433200 / Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
SNEDKERFIRMAET P.E. FREDERIKSEN - PEF ApS
15-10-1985 - 26-04-1989
SNEDKERFIRMAET P.E. FREDERIKSEN. PEF A/S
27-04-1989 - 07-07-2015
Tømrer & Snedkerfirmaet PEF A/S
08-07-2015 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
15-10-1985 - 16-01-2001
Hvidovregade 25 B
2650 Hvidovre
HVIDOVRE
17-01-2001 -
Strandskadevej 14
2650 Hvidovre
HVIDOVRE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
1985-10-16
Slut på første regnskabsperiode:
1986-12-31
Registreret kapital:
80.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene

Relaterede virksomheder