Yellow Hat ApS CVR-nr 42238058

Status: AKTIV

Søgade 4 8643 Ans By

Årets resultat:
2021: 238
Bruttofortjeneste:
2021: 305
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2021
Nettoomsætning -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 305
Årets resultat 238
Egenkapital I alt 278
Status balance 407


Beløb i 1000 2021-12
Valuta DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning -
Bruttofortjeneste 305
Personaleomkostninger -
Af- og nedskrivninger -
Driftsresultat -
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder -
Andre finansielle omkostninger 0
Resultat før skat 305
Skat af årets resultat -
Årets resultat 238
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver -
Immaterielle anlægsaktiver i alt -
Grunde og bygninger -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar -
Materielle anlægsaktiver i alt -
Anlægsaktiver i alt -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer -
Forudbetalinger for varer -
Varebeholdninger i alt -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 330
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder -
Andre tilgodehavender -
Periodeafgrænsningsposter -
Tilgodehavender i alt 330
Likvide beholdninger 78
Omsætningsaktiver i alt 407
Aktiver i alt 407
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40
Overført resultat 3
Foreslået udbytte for regnskabsåret 235
Egenkapital i alt 278
Hensættelse til udskudt skat -
Hensatte forpligtelser i alt -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder -
Leverandører af varer og tjenesteydelser -
Selskabsskat 67
Anden gæld 62
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 129
Gældsforpligtelser i alt 129
Passiver i alt 407

Yellow Hat ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 620100 Computerprogrammering.

Yellow Hat ApS blev etableret den 18-03-2021 og holder til på adressen Søgade 4 8643 Ans By. Selskabets formål er udvikling af apps og programmer samt al virksomhed, som efter ledelsens skøn har forbindelse hermed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden Yellow Hat ApS (CVR: 42238058) er AKTIV

CVR nummer

42238058

Adresse

Søgade 4
8643 Ans By

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18-03-2021

Stamdata for Yellow Hat ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
SILKEBORG
Branchekode og branche:
620100 / 620100 Computerprogrammering
P-numre:
1026939697
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
620100 / Computerprogrammering
18-03-2021 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Yellow Hat ApS
18-03-2021 -
Historik for sekundære navne
ThomasGeorgi.dk ApS
18-03-2021 -
Georgi 5 Holding ApS
18-03-2021 -
Adressehistorik
18-03-2021 - 21-03-2022
Søndermarksgade 13 B
8643 Ans By
SILKEBORG
22-03-2022 - 01-05-2023
Vestre Langgade 1
8643 Ans By
SILKEBORG
02-05-2023 -
Søgade 4
8643 Ans By
SILKEBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2021-03-19
Slut på første regnskabsperiode:
2021-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder