AC EL-INSTALLATION A/S CVR-nr 26703298

Status: AKTIV

Bellevuevej 1 7100 Vejle

Årets resultat:
2022: 4.597
2021: 3.346
Bruttofortjeneste:
2022: 27.185
2021: 23.684
Antal ansatte:
41
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 27.185 23.684 24.023 24.608
Årets resultat 4.597 3.346 3.612 3.295
Egenkapital I alt 6.032 4.781 5.047 4.729
Status balance 16.398 13.849 16.688 16.901


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 27.185 23.684 24.023 24.608
Personaleomkostninger -20.669 -18.780 -18.904 -19.606
Af- og nedskrivninger -539 -499 -398 -656
Driftsresultat 5.977 4.405 4.722 4.346
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -48 -44 -39 -65
Resultat før skat 5.951 4.361 4.683 4.281
Skat af årets resultat - -1.015 -1.071 -986
Årets resultat 4.597 3.346 3.612 3.295
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 - - 0
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 284 147 204 166
Materielle anlægsaktiver i alt 284 147 204 166
Anlægsaktiver i alt 338 200 258 219
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 765 871 871 861
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 765 871 871 861
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 10.480 7.409 7.232 7.706
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 924 1.347 -
Andre tilgodehavender 655 1.199 601 759
Periodeafgrænsningsposter 502 337 406 536
Tilgodehavender i alt 14.457 12.778 11.951 11.302
Likvide beholdninger 837 0 3.608 4.519
Omsætningsaktiver i alt - - - -
Aktiver i alt 16.398 13.849 16.688 16.901
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 500 500 500 500
Overført resultat 935 935 935 935
Foreslået udbytte for regnskabsåret 4.597 3.346 3.612 3.294
Egenkapital i alt 6.032 4.781 5.047 4.729
Hensættelse til udskudt skat 188 181 124 438
Hensatte forpligtelser i alt 409 402 338 667
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 3.708 2.844 2.681 4.279
Selskabsskat - - - 297
Anden gæld - 3.012 4.807 -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 9.957 8.666 9.687 10.903
Gældsforpligtelser i alt 9.957 8.666 11.304 11.506
Passiver i alt 16.398 13.849 16.688 16.901

Personer

Roller

DIREKTØR 26-06-2002 -
BESTYRELSESMEDLEM 07-09-2016 -
BESTYRELSESMEDLEM 07-09-2016 -
FORMAND 07-09-2016 -

Ejerforhold

AC EL-INSTALLATION A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 432100 El-installation.

AC EL-INSTALLATION A/S blev etableret den 26-06-2002 og holder til på adressen Bellevuevej 1 7100 Vejle. Selskabets formål er at drive elinstallationsvirksomhed med dertil hørende handel. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden AC EL-INSTALLATION A/S (CVR: 26703298) er AKTIV


CVR nummer

26703298

Adresse

Bellevuevej 1
7100 Vejle

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

26-06-2002

Personer

Roller

DIREKTØR 26-06-2002 -
BESTYRELSESMEDLEM 07-09-2016 -
BESTYRELSESMEDLEM 07-09-2016 -
FORMAND 07-09-2016 -

Ejerforhold

Stamdata for AC EL-INSTALLATION A/S

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
A/S
Område:
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1009220549, 1027239443
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
453100 / El-installation
26-06-2002 - 30-12-2007
432100 / El-installation
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
AC EL-INSTALLATION ApS
26-06-2002 - 06-09-2016
AC EL-INSTALLATION A/S
07-09-2016 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
26-06-2002 - 30-08-2006
Ulvevænget 1
7100 Vejle
VEJLE
31-08-2006 - 30-12-2006
Bellevuevej 1
7100 Vejle
VEJLE
31-12-2006 -
Bellevuevej 1
7100 Vejle
VEJLE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2002-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
2002-12-31
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen.

Relaterede virksomheder