DAN'S EL ApS CVR-nr 32324223

Status: AKTIV

Firehusevej 3, Rugsted 7100 Vejle

Årets resultat:
2022: -341
2022: -341
Bruttofortjeneste:
2022: 2.033
2022: 2.033
Antal ansatte:
6
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 2.033 1.796 1.992 1.375
Årets resultat -341 -257 105 -353
Egenkapital I alt -341 0 257 152
Status balance 1.417 1.705 1.590 1.136


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 2.033 1.796 1.992 1.375
Personaleomkostninger -2.134 -2.110 -1.786 -1.868
Af- og nedskrivninger -9 -20 -20 -20
Driftsresultat -110 -334 186 -513
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -28 -21 - -10
Resultat før skat -138 -355 169 -523
Skat af årets resultat -203 97 -64 169
Årets resultat -341 -257 105 -353
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 9 19 38 58
Materielle anlægsaktiver i alt 9 19 38 58
Anlægsaktiver i alt 9 19 38 58
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 112 142 114 38
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 490 349 524 303
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender - - - -
Periodeafgrænsningsposter 44 75 107 82
Tilgodehavender i alt 1.285 1.545 1.437 824
Likvide beholdninger 10 - 0 216
Omsætningsaktiver i alt 1.407 1.687 1.551 1.078
Aktiver i alt 1.417 1.705 1.590 1.136
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 80 80 80 80
Overført resultat -421 -80 177 72
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt -341 0 257 152
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 202 213 507 247
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 1.083 1.053 620 384
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.758 1.705 1.333 983
Gældsforpligtelser i alt 1.758 1.705 1.333 983
Passiver i alt 1.417 1.705 1.590 1.136

DAN'S EL ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 432100 El-installation.

DAN'S EL ApS blev etableret den 28-06-2012 og holder til på adressen Firehusevej 3, Rugsted 7100 Vejle. Selskabets formål er at udøve virksomhed som elinstallatør og anden dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 80.000 kr.

Status: Virksomheden DAN'S EL ApS (CVR: 32324223) er AKTIV


CVR nummer

32324223

Adresse

Firehusevej 3, Rugsted
7100 Vejle

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28-06-2012

Stamdata for DAN'S EL ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1017769886
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
999999 / Uoplyst
28-06-2012 - 30-06-2013
432100 / El-installation
01-07-2013 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
DAN'S EL ApS
28-06-2012 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
28-06-2012 - 26-12-2018
Bøgelund 7
7100 Vejle
VEJLE
27-12-2018 - 11-12-2019
Ammitsbølvej 37 C
7100 Vejle
VEJLE
12-12-2019 - 11-01-2021
Ammitsbølvej 37 C
7100 Vejle
VEJLE
12-01-2021 -
Firehusevej 3
7100 Vejle
VEJLE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2012-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
2012-12-31
Registreret kapital:
80.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder