BENTZEN ApS CVR-nr 34473307

Status: AKTIV

Langstrupvej 25 A 3480 Fredensborg

Årets resultat:
2022: 643
2021: 113
Bruttofortjeneste:
2022: 1.696
2021: 724
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - 1.047 1.030
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 1.696 724 669 650
Årets resultat 643 113 50 17
Egenkapital I alt 942 299 186 135
Status balance 1.294 479 334 188


Beløb i 1000 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - 1.047 1.030
Bruttofortjeneste 1.696 724 669 650
Personaleomkostninger -857 -568 -593 -613
Af- og nedskrivninger -6 -8 -11 -15
Driftsresultat 832 148 65 22
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -9 -3 -1 -1
Resultat før skat 824 145 65 21
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 643 113 50 17
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 19 25 33 44
Materielle anlægsaktiver i alt 19 25 33 44
Anlægsaktiver i alt 19 25 33 44
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 31 309 131 51
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 175 - - -
Andre tilgodehavender - - - -
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 206 309 131 51
Likvide beholdninger 1.069 145 169 92
Omsætningsaktiver i alt 1.276 454 301 144
Aktiver i alt 1.294 479 334 188
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 80 80 80 80
Overført resultat 862 219 106 55
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 942 299 186 135
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser - 36 33 -
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 149 111 116 30
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 171 148 148 30
Gældsforpligtelser i alt 352 180 148 52
Passiver i alt 1.294 479 334 188

BENTZEN ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed.

BENTZEN ApS blev etableret den 10-04-2012 og holder til på adressen Langstrupvej 25 A 3480 Fredensborg. Selskabets formål er at drive tømrer- og snedkervirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 80.000 kr.

Status: Virksomheden BENTZEN ApS (CVR: 34473307) er AKTIV


CVR nummer

34473307

Adresse

Langstrupvej 25 A
3480 Fredensborg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10-04-2012

Stamdata for BENTZEN ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
433200 / 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
P-numre:
1017598879
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
433200 / Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
10-04-2012 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
BENTZEN ApS
10-04-2012 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
10-04-2012 -
Langstrupvej 25 A
3480 Fredensborg
FREDENSBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2012-04-11
Slut på første regnskabsperiode:
2013-06-30
Registreret kapital:
80.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen

Relaterede virksomheder