BikeRepair ApS CVR-nr 43111906

Status: AKTIV

Østervold 2, 3 8900 Randers C

Årets resultat:
2022: 241
Bruttofortjeneste:
2022: 684
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2022
Nettoomsætning -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 684
Årets resultat 241
Egenkapital I alt 281
Status balance 1.204


Beløb i 1000 2022-12
Valuta DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning -
Bruttofortjeneste 684
Personaleomkostninger -290
Af- og nedskrivninger -58
Driftsresultat 336
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder -
Andre finansielle omkostninger -26
Resultat før skat 310
Skat af årets resultat -
Årets resultat 241
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 214
Grunde og bygninger -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 16
Materielle anlægsaktiver i alt 16
Anlægsaktiver i alt 230
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 894
Forudbetalinger for varer -
Varebeholdninger i alt 894
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 67
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder -
Andre tilgodehavender 7
Periodeafgrænsningsposter -
Tilgodehavender i alt 77
Likvide beholdninger 2
Omsætningsaktiver i alt 974
Aktiver i alt 1.204
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40
Overført resultat 123
Foreslået udbytte for regnskabsåret 118
Egenkapital i alt 281
Hensættelse til udskudt skat -
Hensatte forpligtelser i alt -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 394
Selskabsskat 73
Anden gæld -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 923
Gældsforpligtelser i alt 923
Passiver i alt 1.204

BikeRepair ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 476420 Cykel- og knallertforretninger.

BikeRepair ApS blev etableret den 07-03-2022 og holder til på adressen Østervold 2, 3 8900 Randers C. Selskabets formål er at drive cykelforretning og hermed beslægtet virksomhed Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden BikeRepair ApS (CVR: 43111906) er AKTIV


CVR nummer

43111906

Adresse

Østervold 2, 3
8900 Randers C

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

07-03-2022

Stamdata for BikeRepair ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
RANDERS
Branchekode og branche:
476420 / 476420 Cykel- og knallertforretninger
P-numre:
1028065473
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
476420 / Cykel- og knallertforretninger
07-03-2022 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
BikeRepair ApS
07-03-2022 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
07-03-2022 -
Østervold 2 3
8900 Randers C
RANDERS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2022-03-08
Slut på første regnskabsperiode:
2022-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktøren
Relaterede virksomheder