BRUNICO ApS CVR-nr 31181798

Status: AKTIV

Brennerpasset 98, Harte 6000 Kolding

Årets resultat:
2022: 163
2021: 41
Bruttofortjeneste:
2022: 1.211
2021: 966
Antal ansatte:
2
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 1.211 966 1.110 1.108
Årets resultat 163 41 27 135
Egenkapital I alt 381 218 177 349
Status balance 599 423 604 562


Beløb i 1000 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 1.211 966 1.110 1.108
Personaleomkostninger -980 -894 -1.069 -927
Af- og nedskrivninger -19 -18 -9 -8
Driftsresultat 212 53 32 172
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 2 3 5 -
Andre finansielle omkostninger -4 -3 -1 -2
Resultat før skat 210 53 36 174
Skat af årets resultat -47 -12 -9 -39
Årets resultat 163 41 27 135
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 288 47 65 24
Materielle anlægsaktiver i alt 288 47 65 24
Anlægsaktiver i alt 293 52 70 29
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 5 5 5 5
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 139 141 63 46
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 137 97 343 450
Andre tilgodehavender - - - -
Periodeafgrænsningsposter 26 26 - -
Tilgodehavender i alt 302 263 421 526
Likvide beholdninger 0 103 109 3
Omsætningsaktiver i alt 307 371 535 533
Aktiver i alt 599 423 604 562
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 106 93 52 24
Foreslået udbytte for regnskabsåret 150 - 0 200
Egenkapital i alt 381 218 177 349
Hensættelse til udskudt skat 14 1 5 5
Hensatte forpligtelser i alt 14 1 5 5
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 23 20 35 22
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 109 168 378 185
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 205 204 423 207
Gældsforpligtelser i alt 205 204 423 207
Passiver i alt 599 423 604 562

BRUNICO ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 412000 Opførelse af bygninger.

BRUNICO ApS blev etableret den 16-01-2008 og holder til på adressen Brennerpasset 98, Harte 6000 Kolding. Selskabets formål er udførsel af håndværksmæssige arbejder og hermed beslægtede arbejder Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden BRUNICO ApS (CVR: 31181798) er AKTIV


CVR nummer

31181798

Adresse

Brennerpasset 98, Harte
6000 Kolding

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16-01-2008

Stamdata for BRUNICO ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
412000 / 412000 Opførelse af bygninger
P-numre:
1014120420
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
412000 / Opførelse af bygninger
16-01-2008 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
BRUNICO ApS
16-01-2008 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
16-01-2008 -
Brennerpasset 98
6000 Kolding
KOLDING
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2008-01-17
Slut på første regnskabsperiode:
2008-09-30
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--10-01
Regnskabsperiode slutter:
--09-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af to direktører i forening

Relaterede virksomheder