ELFIRMAET DAMGAARD A/S CVR-nr 31260531

Status: AKTIV

Markvang 6, Jerlev 7100 Vejle

Årets resultat:
2023: 1.053
2022: 2.237
Bruttofortjeneste:
2023: 5.667
2022: 7.956
Antal ansatte:
8
Beløb i 1000 2023 2022 2021 2020
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 5.667 7.956 7.231 6.962
Årets resultat 1.053 2.237 2.003 1.802
Egenkapital I alt 4.591 5.038 4.301 3.298
Status balance 8.774 11.243 9.809 7.156


Beløb i 1000 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 5.667 7.956 7.231 6.962
Personaleomkostninger -4.115 -4.981 -4.570 -4.577
Af- og nedskrivninger -49 -44 -60 -35
Driftsresultat 1.471 2.931 - 2.349
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -115 -59 -31 -35
Resultat før skat 1.356 2.871 2.570 2.315
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 1.053 2.237 2.003 1.802
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 172 136 180 127
Materielle anlægsaktiver i alt 172 136 180 127
Anlægsaktiver i alt 172 136 180 127
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 646 785 863 311
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.920 5.776 5.975 3.416
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 97 97 94 83
Periodeafgrænsningsposter 414 246 319 231
Tilgodehavender i alt 6.772 10.135 8.752 5.734
Likvide beholdninger 1.184 187 14 984
Omsætningsaktiver i alt 8.602 11.107 9.629 7.028
Aktiver i alt 8.774 11.243 9.809 7.156
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 400 400 400 400
Overført resultat 3.691 3.138 2.401 1.898
Foreslået udbytte for regnskabsåret 500 1.500 1.500 1.000
Egenkapital i alt 4.591 5.038 4.301 3.298
Hensættelse til udskudt skat 105 313 395 351
Hensatte forpligtelser i alt 105 313 395 351
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 775 2.193 1.193 1.362
Selskabsskat 512 729 523 244
Anden gæld 720 1.192 1.190 1.362
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 4.078 5.892 5.011 3.507
Gældsforpligtelser i alt 4.078 5.892 5.114 3.507
Passiver i alt 8.774 11.243 9.809 7.156

ELFIRMAET DAMGAARD A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 432100 El-installation.

ELFIRMAET DAMGAARD A/S blev etableret den 31-12-2007 og holder til på adressen Markvang 6, Jerlev 7100 Vejle. Selskabets formål er at drive virksomhed med drift af installationsvirksomhed samt detailhandel og anden aktivitet efter ledelsens skøn. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden ELFIRMAET DAMGAARD A/S (CVR: 31260531) er AKTIV


CVR nummer

31260531

Adresse

Markvang 6, Jerlev
7100 Vejle

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

31-12-2007

Stamdata for ELFIRMAET DAMGAARD A/S

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
A/S
Område:
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1014191654
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
999999 / Uoplyst
31-12-2007 - 05-02-2008
432100 / El-installation
06-02-2008 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
ELFIRMAET DAMGAARD ApS
31-12-2007 - 29-10-2019
ELFIRMAET DAMGAARD A/S
30-10-2019 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
31-12-2007 - 13-03-2008
Grenen 15
7100 Vejle
VEJLE
14-03-2008 - 05-11-2016
Grenen 15
7100 Vejle
VEJLE
06-11-2016 -
Markvang 6
7100 Vejle
VEJLE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2008-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
2009-06-30
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen.

Relaterede virksomheder