DYRLÆGEHUSET SKANDERBORG ApS CVR-nr 28287488

Status: AKTIV

Thomas Helsteds Vej 2 C 8660 Skanderborg

Årets resultat:
2023: 463
2022: 466
Bruttofortjeneste:
2023: 3.848
2022: 3.427
Antal ansatte:
8
Beløb i 1000 2023 2022 2021 2020
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 3.848 3.427 3.550 3.264
Årets resultat 463 466 547 434
Egenkapital I alt 713 750 784 637
Status balance 1.713 1.707 1.724 1.317


Beløb i 1000 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 3.848 3.427 3.550 3.264
Personaleomkostninger -3.161 -2.773 -2.797 -2.666
Af- og nedskrivninger -79 -42 -43 -35
Driftsresultat 609 612 710 562
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -18 -15 -8 -4
Resultat før skat 591 597 702 558
Skat af årets resultat - -132 -155 -124
Årets resultat 463 466 547 434
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 308 207 85 127
Materielle anlægsaktiver i alt 308 207 85 127
Anlægsaktiver i alt 389 285 160 201
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 369 359 312 292
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 369 359 312 292
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 66 19 16 41
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - 12
Andre tilgodehavender - - - -
Periodeafgrænsningsposter 90 80 74 71
Tilgodehavender i alt 156 146 126 132
Likvide beholdninger 800 917 1.126 692
Omsætningsaktiver i alt 1.325 1.422 1.564 1.116
Aktiver i alt 1.713 1.707 1.724 1.317
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 88 125 159 112
Foreslået udbytte for regnskabsåret 500 500 500 400
Egenkapital i alt 713 750 784 637
Hensættelse til udskudt skat 2 4 - -
Hensatte forpligtelser i alt 2 4 - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 358 341 279 241
Selskabsskat 102 208 208 95
Anden gæld 395 388 437 331
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 854 938 924 667
Gældsforpligtelser i alt 999 953 940 680
Passiver i alt 1.713 1.707 1.724 1.317

DYRLÆGEHUSET SKANDERBORG ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 750000 Dyrlæger.

DYRLÆGEHUSET SKANDERBORG ApS blev etableret den 02-12-2004 og holder til på adressen Thomas Helsteds Vej 2 C 8660 Skanderborg. Selskabets formål er at drive almen dyrlægepraksis og anden i forbindelse dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden DYRLÆGEHUSET SKANDERBORG ApS (CVR: 28287488) er AKTIV


CVR nummer

28287488

Adresse

Thomas Helsteds Vej 2 C
8660 Skanderborg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

02-12-2004

Stamdata for DYRLÆGEHUSET SKANDERBORG ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
750000 / 750000 Dyrlæger
P-numre:
1010972058
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
980000 / Uoplyst
02-12-2004 - 21-02-2005
852000 / Dyrlæger
22-02-2005 - 30-12-2007
750000 / Dyrlæger
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
DYRLÆGEHUSET SKANDERBORG ApS
02-12-2004 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
02-12-2004 - 30-12-2006
16 0 C

SKANDERBORG
31-12-2006 - 25-02-2023
Ladegårdsbakken 16 C
8660 Skanderborg
SKANDERBORG
26-02-2023 -
Thomas Helsteds Vej 2 C
8660 Skanderborg
SKANDERBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2004-12-03
Slut på første regnskabsperiode:
2006-04-30
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--05-01
Regnskabsperiode slutter:
--04-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen.

Relaterede virksomheder