El4You ApS CVR-nr 42219924

Status: AKTIV

Lundsbjerg Industrivej 63 6200 Aabenraa

Årets resultat:
2023: -31
2022: -35
Bruttofortjeneste:
2023: 567
2022: 579
Antal ansatte:
2
Beløb i 1000 2023 2022
Nettoomsætning - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 567 579
Årets resultat -31 -35
Egenkapital I alt -26 5
Status balance 135 87


Beløb i 1000 2023-04 2022-04
Valuta DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - -
Bruttofortjeneste 567 579
Personaleomkostninger -606 -622
Af- og nedskrivninger - -
Driftsresultat -39 -42
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - -
Andre finansielle omkostninger 0 -1
Resultat før skat -39 -43
Skat af årets resultat - 8
Årets resultat -31 -35
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - -
Grunde og bygninger - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - -
Materielle anlægsaktiver i alt - -
Anlægsaktiver i alt - -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - -
Forudbetalinger for varer - -
Varebeholdninger i alt - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 53 63
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 19 -
Andre tilgodehavender - -
Periodeafgrænsningsposter - -
Tilgodehavender i alt 92 87
Likvide beholdninger 43 -
Omsætningsaktiver i alt - -
Aktiver i alt 135 87
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40
Overført resultat -66 -35
Foreslået udbytte for regnskabsåret - -
Egenkapital i alt -26 5
Hensættelse til udskudt skat - -
Hensatte forpligtelser i alt - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser - -
Selskabsskat - -
Anden gæld - 72
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 160 82
Gældsforpligtelser i alt 160 82
Passiver i alt 135 87

El4You ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 432100 El-installation.

El4You ApS blev etableret den 15-03-2021 og holder til på adressen Lundsbjerg Industrivej 63 6200 Aabenraa. Selskabets formål er drive elektrikerforretning samt hermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden El4You ApS (CVR: 42219924) er AKTIV


CVR nummer

42219924

Adresse

Lundsbjerg Industrivej 63
6200 Aabenraa

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15-03-2021

Stamdata for El4You ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1026918967
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
432100 / El-installation
15-03-2021 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
El4You ApS
15-03-2021 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
15-03-2021 -
Lundsbjerg Industrivej 63
6200 Aabenraa
AABENRAA
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2021-03-16
Slut på første regnskabsperiode:
2022-04-30
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--05-01
Regnskabsperiode slutter:
--04-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør alene.

Relaterede virksomheder