Fælledparkens Eventyrkiosk ApS CVR-nr 38041665

Status: AKTIV

Violvej 26 A 2820 Gentofte

Årets resultat:
2021: 599
2020: 132
Bruttofortjeneste:
2021: 1.815
2020: 714
Antal ansatte:
3
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 1.815 714 604 258
Årets resultat 599 132 194 -267
Egenkapital I alt 264 -334 -467 -661
Status balance 942 1.005 1.272 1.292


Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 1.815 714 604 258
Personaleomkostninger -785 -255 -60 -298
Af- og nedskrivninger -234 -234 -234 -228
Driftsresultat 795 225 310 -268
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -27 -56 -61 -74
Resultat før skat 768 169 249 -342
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 599 132 194 -267
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 257 386 514 643
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt 85 191 297 402
Anlægsaktiver i alt 342 577 811 1.045
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 35 4 4 24
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 35 4 4 24
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 45 - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender - 0 14 -
Periodeafgrænsningsposter 11 - - 0
Tilgodehavender i alt 56 108 159 200
Likvide beholdninger 509 317 299 23
Omsætningsaktiver i alt 600 429 462 247
Aktiver i alt 942 1.005 1.272 1.292
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat 214 -384 -517 -711
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 264 -334 -467 -661
Hensættelse til udskudt skat 13 - - -
Hensatte forpligtelser i alt 13 - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - 0 125 -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 57 1 4 19
Selskabsskat 48 - - -
Anden gæld 544 1.339 1.601 1.931
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 665 1.340 1.739 1.953
Gældsforpligtelser i alt 665 1.340 1.739 1.953
Passiver i alt 942 1.005 1.272 1.292

Fælledparkens Eventyrkiosk ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 563000 Caféer, værtshuse, diskoteker mv..

Fælledparkens Eventyrkiosk ApS blev etableret den 19-09-2016 og holder til på adressen Violvej 26 A 2820 Gentofte. Virksomhedens formål er at agere driftsselskab for stifterne, herunder ved cafévirksomhed og lignende erhvervsudøvelse. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden Fælledparkens Eventyrkiosk ApS (CVR: 38041665) er AKTIV

CVR nummer

38041665

Adresse

Violvej 26 A
2820 Gentofte

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19-09-2016

Stamdata for Fælledparkens Eventyrkiosk ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
GENTOFTE
Branchekode og branche:
563000 / 563000 Caféer, værtshuse, diskoteker mv.
P-numre:
1021787376, 1022161276
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
563000 / Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.
19-09-2016 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Fælledparkens Eventyrkiosk ApS
19-09-2016 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
19-09-2016 -
Violvej 26 A
2820 Gentofte
GENTOFTE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2016-09-20
Slut på første regnskabsperiode:
2017-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktøren

Relaterede virksomheder