Fit&Sund Hedensted ApS CVR-nr 40941193

Status: AKTIV

Bytorvet 25, st 8722 Hedensted

Hent de nyeste årsrapport
Årets resultat:
2021: -969
2020: -485
Bruttofortjeneste:
2021: 389
2020: 30
Antal ansatte:
3
Beløb i 1000 2021 2020
Nettoomsætning - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 389 30
Årets resultat -969 -485
Egenkapital I alt -1.414 -445
Status balance 875 810
Beløb i 1000 2021-12 2020-12
Valuta DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - -
Bruttofortjeneste 389 30
Personaleomkostninger -1.391 -460
Af- og nedskrivninger -73 -83
Driftsresultat -1.076 -513
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 0 6
Andre finansielle omkostninger -166 -108
Resultat før skat -1.242 -615
Skat af årets resultat 273 130
Årets resultat -969 -485
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - -
Grunde og bygninger - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 277 300
Materielle anlægsaktiver i alt 277 300
Anlægsaktiver i alt 287 300
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - -
Forudbetalinger for varer - -
Varebeholdninger i alt - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 24 -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 26 -
Andre tilgodehavender 91 322
Periodeafgrænsningsposter 44 58
Tilgodehavender i alt 588 510
Likvide beholdninger - -
Omsætningsaktiver i alt 588 510
Aktiver i alt 875 810
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40
Overført resultat -1.454 -485
Foreslået udbytte for regnskabsåret - -
Egenkapital i alt -1.414 -445
Hensættelse til udskudt skat - -
Hensatte forpligtelser i alt - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 132 15
Selskabsskat - -
Anden gæld 418 241
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.288 1.255
Gældsforpligtelser i alt 2.288 1.255
Passiver i alt 875 810
DDD

Fit&Sund Hedensted ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 931300 Fitnesscentre.

Fit&Sund Hedensted ApS blev etableret den 14-11-2019 og holder til på adressen Bytorvet 25, st 8722 Hedensted. Virksomhedens formål er at drive fitness og fysioterapivirksomhed, samt aktiviteter i tilknytning her til. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden Fit&Sund Hedensted ApS (CVR: 40941193) er AKTIV

CVR nummer

40941193

Adresse

Bytorvet 25, st
8722 Hedensted

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14-11-2019

Stamdata for Fit&Sund Hedensted ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
HEDENSTED
Branchekode og branche:
931300 / 931300 Fitnesscentre
P-numre:
1025243559, 1028390927
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
931300 / Fitnesscentre
14-11-2019 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Fit&Sund Hedensted ApS
14-11-2019 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
14-11-2019 -
Bytorvet 25 st
8722 Hedensted
HEDENSTED
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2019-11-15
Slut på første regnskabsperiode:
2020-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Virksomheden tegnes af direktøren
Ledelse
ADM. DIR. 14-11-2019 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder