Fit&Sund Hedensted ApS CVR-nr 40941193

Status: AKTIV

Bytorvet 25, st 8722 Hedensted

Årets resultat:
2022: -583
2021: -969
Bruttofortjeneste:
2022: 510
2021: 389
Antal ansatte:
2
Beløb i 1000 2022 2021 2020
Nettoomsætning - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 510 389 30
Årets resultat -583 -969 -485
Egenkapital I alt -1.996 -1.414 -445
Status balance 948 875 810


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - -
Bruttofortjeneste 510 389 30
Personaleomkostninger -1.056 -1.391 -460
Af- og nedskrivninger -73 -73 -83
Driftsresultat -619 -1.076 -513
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - 0 6
Andre finansielle omkostninger -128 -166 -108
Resultat før skat -747 -1.242 -615
Skat af årets resultat 164 273 130
Årets resultat -583 -969 -485
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - -
Grunde og bygninger - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 204 277 300
Materielle anlægsaktiver i alt 204 277 300
Anlægsaktiver i alt 214 287 300
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - -
Forudbetalinger for varer - - -
Varebeholdninger i alt - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 8 24 -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 95 26 -
Andre tilgodehavender 34 91 322
Periodeafgrænsningsposter 30 44 58
Tilgodehavender i alt 734 588 510
Likvide beholdninger - - -
Omsætningsaktiver i alt 734 588 510
Aktiver i alt 948 875 810
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40 40
Overført resultat -2.036 -1.454 -485
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - -
Egenkapital i alt -1.996 -1.414 -445
Hensættelse til udskudt skat - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 156 132 15
Selskabsskat - - -
Anden gæld 93 418 241
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.944 2.288 1.255
Gældsforpligtelser i alt 2.944 2.288 1.255
Passiver i alt 948 875 810

Fit&Sund Hedensted ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 931300 Fitnesscentre.

Fit&Sund Hedensted ApS blev etableret den 14-11-2019 og holder til på adressen Bytorvet 25, st 8722 Hedensted. Virksomhedens formål er at drive fitness og fysioterapivirksomhed, samt aktiviteter i tilknytning her til. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden Fit&Sund Hedensted ApS (CVR: 40941193) er AKTIV


CVR nummer

40941193

Adresse

Bytorvet 25, st
8722 Hedensted

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14-11-2019

Stamdata for Fit&Sund Hedensted ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
931300 / 931300 Fitnesscentre
P-numre:
1025243559, 1028390927
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
931300 / Fitnesscentre
14-11-2019 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Fit&Sund Hedensted ApS
14-11-2019 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
14-11-2019 -
Bytorvet 25 st
8722 Hedensted
HEDENSTED
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2019-11-15
Slut på første regnskabsperiode:
2020-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Virksomheden tegnes af direktøren

Relaterede virksomheder