Hargassner Danmark A/S CVR-nr 39659220

Status: AKTIV

Frederiksbergvej 9, Øster Bjerregrav 8920 Randers NV

Årets resultat:
2022: 790
2021: 137
Bruttofortjeneste:
2022: 1.919
2021: 930
Antal ansatte:
2
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 1.919 930 1.151 838
Årets resultat 790 137 129 -325
Egenkapital I alt 1.321 531 394 266
Status balance 4.735 3.223 2.740 2.615


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 1.919 930 1.151 838
Personaleomkostninger -752 -612 -731 -995
Af- og nedskrivninger -96 -167 -179 -179
Driftsresultat 1.071 151 241 -335
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 23 19 14 7
Andre finansielle omkostninger - - - -
Resultat før skat 1.063 133 176 -419
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 790 137 129 -325
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 480 528 576 624
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt 90 193 321 452
Anlægsaktiver i alt 570 721 897 1.076
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 541 708 621 581
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.818 1.210 808 516
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 501 569 379 330
Andre tilgodehavender - - - -
Periodeafgrænsningsposter 87 6 19 31
Tilgodehavender i alt 3.624 1.793 1.222 958
Likvide beholdninger - - - 0
Omsætningsaktiver i alt 4.165 2.502 1.843 1.539
Aktiver i alt 4.735 3.223 2.740 2.615
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 500 500 500 500
Overført resultat 607 -183 -320 -449
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 1.321 531 394 266
Hensættelse til udskudt skat 131 128 150 111
Hensatte forpligtelser i alt 131 128 150 111
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.519 1.404 1.089 1.015
Selskabsskat 0 0 0 0
Anden gæld 1.499 684 542 427
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 3.284 2.564 2.196 2.238
Gældsforpligtelser i alt 3.284 2.564 2.196 2.238
Passiver i alt 4.735 3.223 2.740 2.615

Hargassner Danmark A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 432200 VVS- og blikkenslagerforretninger.

Hargassner Danmark A/S blev etableret den 20-06-2018 og holder til på adressen Frederiksbergvej 9, Øster Bjerregrav 8920 Randers NV. Virksomhedens formål er at drive varmevirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 500.000 kr.

Status: Virksomheden Hargassner Danmark A/S (CVR: 39659220) er AKTIV


CVR nummer

39659220

Adresse

Frederiksbergvej 9, Øster Bjerregrav
8920 Randers NV

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

20-06-2018

Stamdata for Hargassner Danmark A/S

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
A/S
Område:
Branchekode og branche:
432200 / 432200 VVS- og blikkenslagerforretninger
P-numre:
1023722522
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
432200 / VVS- og blikkenslagerforretninger
20-06-2018 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Hargassner Danmark A/S
20-06-2018 -
Historik for sekundære navne
BSV Varmeservice A/S
20-06-2018 - 23-06-2018
BVS Varmeservice A/S
24-06-2018 - 29-03-2021
Adressehistorik
20-06-2018 - 04-09-2022
Frederiksbergvej 9
8920 Randers NV
RANDERS
05-09-2022 -
Frederiksbergvej 9
8920 Randers NV
RANDERS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2018-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
2018-12-31
Registreret kapital:
500.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktøren eller af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening.

Relaterede virksomheder