HEG PRÆSTEGÅRDEN ApS CVR-nr 63009415

Status: AKTIV

Hovedgaden 29 7190 Billund

Årets resultat:
2022: 34
2021: 29
Bruttofortjeneste:
2022: 114
2021: 95
Antal ansatte:
0
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 114 95 124 114
Årets resultat 34 29 66 50
Egenkapital I alt 1.476 1.442 1.413 1.368
Status balance 3.046 3.097 3.121 3.129


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 114 95 124 114
Personaleomkostninger -1 - - -
Af- og nedskrivninger -27 -27 - -
Driftsresultat 86 69 131 122
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -43 -48 -54 -59
Resultat før skat 44 37 77 63
Skat af årets resultat - - -11 -13
Årets resultat 34 29 66 50
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger 2.747 2.773 2.800 2.800
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt 2.747 2.773 2.800 2.800
Anlægsaktiver i alt 2.747 2.773 2.800 2.800
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - 4 2
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender - 0 - -
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 293 303 315 324
Likvide beholdninger 6 21 6 4
Omsætningsaktiver i alt 299 324 321 329
Aktiver i alt 3.046 3.097 3.121 3.129
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 200 200 200 200
Overført resultat 1.276 1.242 1.213 1.168
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 1.476 1.442 1.413 1.368
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 18 18 - -
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 1.178 1.144 243 198
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.315 1.277 1.199 1.130
Gældsforpligtelser i alt 1.570 1.656 1.708 1.761
Passiver i alt 3.046 3.097 3.121 3.129

HEG PRÆSTEGÅRDEN ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 432100 El-installation.

HEG PRÆSTEGÅRDEN ApS blev etableret den 18-05-1981 og holder til på adressen Hovedgaden 29 7190 Billund. Selskabets formål er køb, salg og eje af fast ejendom, ejendomsadministration, investering i og besiddelse af værdipapirer og kapitalandele samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 30.000 kr.

Status: Virksomheden HEG PRÆSTEGÅRDEN ApS (CVR: 63009415) er AKTIV


CVR nummer

63009415

Adresse

Hovedgaden 29
7190 Billund

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18-05-1981

Stamdata for HEG PRÆSTEGÅRDEN ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1002162764
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
453100 / El-installation
18-05-1981 - 30-12-2007
432100 / El-installation
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
INSTALLATIONSFIRMAET KARLSEN'S EFTF. ApS. H. GUNDERLUND
18-05-1981 - 18-07-2011
HEG PRÆSTEGÅRDEN ApS
19-07-2011 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
18-05-1981 - 30-12-2006
Hovedgaden 29
7190 Billund
BILLUND
31-12-2006 -
Hovedgaden 29
7190 Billund
BILLUND
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
1980-10-02
Slut på første regnskabsperiode:
1981-12-31
Registreret kapital:
30.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør alene

Relaterede virksomheder