HENT Danmark A/S CVR-nr 38714856

Status: AKTIV

Hack Kampmanns Plads 2 8000 Aarhus C

Årets resultat:
2022: -16.400
2021: 59.781
Bruttofortjeneste:
2022: -20.617
2021: -38.075
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - 763.927 380.516 763.927
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -20.617 -38.075 -69.007 89.143
Årets resultat -16.400 59.781 29.233 59.781
Egenkapital I alt 2.696 91.360 31.578 91.360
Status balance 19.368 401.773 247.880 401.773


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - 763.927 380.516 763.927
Bruttofortjeneste -20.617 -38.075 -69.007 89.143
Personaleomkostninger -821 -5.070 -10.059 -15.478
Af- og nedskrivninger - - - -
Driftsresultat -21.438 73.664 39.404 73.664
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -1.524 -4.591 -32.555 -10.440
Resultat før skat -21.025 -41.352 -89.755 76.643
Skat af årets resultat - 9.097 19.746 -16.861
Årets resultat -16.400 59.781 29.233 59.781
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt - - - -
Anlægsaktiver i alt - - - -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 776 349 74.197 148.763
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - 0 45.219 246.752
Andre tilgodehavender 369 9.167 3.510 1.627
Periodeafgrænsningsposter 25 3.958 4.465 4.631
Tilgodehavender i alt 19.368 32.890 127.391 401.773
Likvide beholdninger - - - 0
Omsætningsaktiver i alt - - - -
Aktiver i alt 19.368 401.773 247.880 401.773
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 500 500 500 500
Overført resultat 2.196 3.596 20.850 90.860
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 2.696 91.360 31.578 91.360
Hensættelse til udskudt skat - 0 9.889 27.406
Hensatte forpligtelser i alt 335 6.829 32.623 50.857
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 6.914 8.368 26.139 113.618
Selskabsskat 2.281 2.281 - -
Anden gæld - 1.150 1.493 -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 16.337 21.966 72.333 259.557
Gældsforpligtelser i alt 16.337 21.966 73.417 259.557
Passiver i alt 19.368 32.890 127.391 401.773

Personer

Roller

BESTYRELSESMEDLEM 12-06-2017 -
BESTYRELSESMEDLEM 12-06-2017 -
DIREKTØR 12-06-2017 -
FORMAND 25-10-2020 -

Ejerforhold

HENT Danmark A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering.

HENT Danmark A/S blev etableret den 12-06-2017 og holder til på adressen Hack Kampmanns Plads 2 8000 Aarhus C. Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed samt anden hermed beslægtet virksomhed Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 500.000 kr.

Status: Virksomheden HENT Danmark A/S (CVR: 38714856) er AKTIV


CVR nummer

38714856

Adresse

Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

12-06-2017

Personer

Roller

BESTYRELSESMEDLEM 12-06-2017 -
BESTYRELSESMEDLEM 12-06-2017 -
DIREKTØR 12-06-2017 -
FORMAND 25-10-2020 -

Ejerforhold

Stamdata for HENT Danmark A/S

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
A/S
Område:
Branchekode og branche:
439990 / 439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
P-numre:
1022527858
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
439990 / Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
12-06-2017 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
HENT Danmark A/S
12-06-2017 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
12-06-2017 - 05-03-2018
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C
AARHUS
06-03-2018 - 07-09-2021
Petersdalvej 1 A
2770 Kastrup
TÅRNBY
08-09-2021 - 06-11-2021
Hack Kampmanns Plads 3
8000 Aarhus C
AARHUS
07-11-2021 -
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C
AARHUS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2017-06-13
Slut på første regnskabsperiode:
2017-12-31
Registreret kapital:
500.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden alene, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse i forening

Relaterede virksomheder