Hoffmann Installation ApS CVR-nr 39180162

Status: AKTIV

Skyttehusgade 8 7100 Vejle

Årets resultat:
2022: 589
2021: 407
Bruttofortjeneste:
2022: 1.341
2021: 1.007
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 1.341 1.007 501 748
Årets resultat 589 407 -27 186
Egenkapital I alt 731 443 36 243
Status balance 1.752 905 753 721


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 1.341 1.007 501 748
Personaleomkostninger -562 -491 -467 -441
Af- og nedskrivninger - 0 -57 -
Driftsresultat 779 516 -23 249
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -19 -12 -9 -7
Resultat før skat 761 525 -33 242
Skat af årets resultat - -118 6 -56
Årets resultat 589 407 -27 186
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - 0 332
Materielle anlægsaktiver i alt - - 0 332
Anlægsaktiver i alt - - 0 332
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 622 472 377 203
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 0 56 - -
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 644 539 380 203
Likvide beholdninger 1.108 366 373 186
Omsætningsaktiver i alt 1.752 905 753 389
Aktiver i alt 1.752 905 753 721
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat 381 93 -14 13
Foreslået udbytte for regnskabsåret 300 300 0 180
Egenkapital i alt 731 443 36 243
Hensættelse til udskudt skat - - 0 9
Hensatte forpligtelser i alt - - 0 9
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 252 159 272 48
Selskabsskat 191 132 6 49
Anden gæld - 34 236 76
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 700 326 514 234
Gældsforpligtelser i alt 1.020 463 717 470
Passiver i alt 1.752 905 753 721

Hoffmann Installation ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 432100 El-installation.

Hoffmann Installation ApS blev etableret den 07-12-2017 og holder til på adressen Skyttehusgade 8 7100 Vejle. Selskabets formål er at drive virksomhed med elinstallation og hermed forbundet virksomhed Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden Hoffmann Installation ApS (CVR: 39180162) er AKTIV


CVR nummer

39180162

Adresse

Skyttehusgade 8
7100 Vejle

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

07-12-2017

Stamdata for Hoffmann Installation ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1023162446
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
432100 / El-installation
07-12-2017 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Hoffmann Installation ApS
07-12-2017 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
07-12-2017 - 12-12-2020
Grønnegade 49 2
7100 Vejle
VEJLE
13-12-2020 -
Skyttehusgade 8
7100 Vejle
VEJLE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2017-12-08
Slut på første regnskabsperiode:
2018-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen

Relaterede virksomheder