Danpol El & Klima ApS CVR-nr 40755756

Status: AKTIV

Hjulmagervej 9 B 7100 Vejle

Årets resultat:
2022: 200
2021: -7
Bruttofortjeneste:
2022: 2.553
2021: 1.729
Antal ansatte:
6
Beløb i 1000 2022 2021 2020
Nettoomsætning - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 2.553 1.729 1.658
Årets resultat 200 -7 72
Egenkapital I alt 304 104 112
Status balance 1.081 463 586


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - -
Bruttofortjeneste 2.553 1.729 1.658
Personaleomkostninger -2.256 -1.712 -1.550
Af- og nedskrivninger -30 -20 -10
Driftsresultat 267 -3 97
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - -
Andre finansielle omkostninger -13 -6 -
Resultat før skat 264 -7 94
Skat af årets resultat - 0 -22
Årets resultat 200 -7 72
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - -
Grunde og bygninger - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 101 48 61
Materielle anlægsaktiver i alt 116 70 90
Anlægsaktiver i alt 155 108 128
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - -
Forudbetalinger for varer - - -
Varebeholdninger i alt - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 239 344 288
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - -
Andre tilgodehavender - - -
Periodeafgrænsningsposter - - -
Tilgodehavender i alt 247 344 288
Likvide beholdninger 680 11 170
Omsætningsaktiver i alt 926 355 458
Aktiver i alt 1.081 463 586
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40 40
Overført resultat 264 64 72
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - -
Egenkapital i alt 304 104 112
Hensættelse til udskudt skat 4 3 3
Hensatte forpligtelser i alt 4 3 3
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 281 170 135
Selskabsskat 64 0 19
Anden gæld - 185 317
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 773 356 471
Gældsforpligtelser i alt 773 356 471
Passiver i alt 1.081 463 586

Danpol El & Klima ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 432100 El-installation.

Danpol El & Klima ApS blev etableret den 28-08-2019 og holder til på adressen Hjulmagervej 9 B 7100 Vejle. Selskabets formål er at drive virksomhed med el installation og hermed forbundet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden Danpol El & Klima ApS (CVR: 40755756) er AKTIV


CVR nummer

40755756

Adresse

Hjulmagervej 9 B
7100 Vejle

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28-08-2019

Stamdata for Danpol El & Klima ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1024994887
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
432100 / El-installation
28-08-2019 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Danpol El & Klima ApS
28-08-2019 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
28-08-2019 - 25-02-2020
Præstelunden 14
8722 Hedensted
HEDENSTED
26-02-2020 -
Hjulmagervej 9 B
7100 Vejle
VEJLE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2019-08-29
Slut på første regnskabsperiode:
2020-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen.

Relaterede virksomheder