JERLEV EL ApS Torben Huber CVR-nr 27222366

Status: AKTIV

Markvang 1, Jerlev 7100 Vejle

Årets resultat:
2022: 190
2021: 435
Bruttofortjeneste:
2022: 1.555
2021: 1.934
Antal ansatte:
3
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 1.555 1.934 1.470 1.578
Årets resultat 190 435 279 437
Egenkapital I alt 755 815 630 651
Status balance 1.440 1.694 1.770 1.609


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 1.555 1.934 1.470 1.578
Personaleomkostninger -1.265 -1.272 -1.086 -1.012
Af- og nedskrivninger -13 -8 -15 -14
Driftsresultat 277 654 370 551
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -15 -21 -19 -13
Resultat før skat 246 560 355 565
Skat af årets resultat - -125 -75 -128
Årets resultat 190 435 279 437
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 52 99 107 95
Materielle anlægsaktiver i alt 102 99 141 162
Anlægsaktiver i alt 102 99 141 162
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 40 43 44 48
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.045 610 656 716
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 42 16 4
Andre tilgodehavender - - 0 75
Periodeafgrænsningsposter - - - 0
Tilgodehavender i alt 1.045 652 672 795
Likvide beholdninger 232 880 896 591
Omsætningsaktiver i alt 1.338 1.595 1.629 1.448
Aktiver i alt 1.440 1.694 1.770 1.609
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 167 167 167 167
Overført resultat 488 398 213 184
Foreslået udbytte for regnskabsåret 100 250 250 300
Egenkapital i alt 755 815 630 651
Hensættelse til udskudt skat 11 16 23 35
Hensatte forpligtelser i alt 11 16 23 35
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 91 100 125 138
Selskabsskat 62 138 91 106
Anden gæld - 451 616 375
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 673 863 1.116 923
Gældsforpligtelser i alt 673 863 1.116 923
Passiver i alt 1.440 1.694 1.770 1.609

JERLEV EL ApS Torben Huber er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 432100 El-installation.

JERLEV EL ApS Torben Huber blev etableret den 24-06-2003 og holder til på adressen Markvang 1, Jerlev 7100 Vejle. Selskabets formål er at udføre el-installationsarbejde og anden dermed i forbindelse stående virksomhed efter direktionens skøn. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden JERLEV EL ApS Torben Huber (CVR: 27222366) er AKTIV


CVR nummer

27222366

Adresse

Markvang 1, Jerlev
7100 Vejle

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24-06-2003

Stamdata for JERLEV EL ApS Torben Huber

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1009947015
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
453100 / El-installation
24-06-2003 - 30-12-2007
432100 / El-installation
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
LARS E. HUBER JERLEV EL ApS
24-06-2003 - 12-05-2019
JERLEV EL ApS Torben Huber
13-05-2019 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
24-06-2003 - 22-01-2005
Boulevarden 11
7100 Vejle
EGTVED
23-01-2005 - 30-12-2006
Markvang 1

EGTVED
31-12-2006 -
Markvang 1
7100 Vejle
VEJLE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2003-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
2003-12-31
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder