Malermester D. Lavelle ApS CVR-nr 43151223

Status: AKTIV

Kanegårdsvej 12, Rønne 3700 Rønne

Årets resultat:
2022: 76
Bruttofortjeneste:
2022: 124
Antal ansatte:
0
Beløb i 1000 2022
Nettoomsætning -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 124
Årets resultat 76
Egenkapital I alt 116
Status balance 180


Beløb i 1000 2022-12
Valuta DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning -
Bruttofortjeneste 124
Personaleomkostninger -15
Af- og nedskrivninger -10
Driftsresultat 99
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder -
Andre finansielle omkostninger -
Resultat før skat 97
Skat af årets resultat -
Årets resultat 76
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver -
Immaterielle anlægsaktiver i alt -
Grunde og bygninger -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 30
Materielle anlægsaktiver i alt 30
Anlægsaktiver i alt 30
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer -
Forudbetalinger for varer -
Varebeholdninger i alt -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 27
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder -
Andre tilgodehavender -
Periodeafgrænsningsposter -
Tilgodehavender i alt 27
Likvide beholdninger 123
Omsætningsaktiver i alt 150
Aktiver i alt 180
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40
Overført resultat 76
Foreslået udbytte for regnskabsåret -
Egenkapital i alt 116
Hensættelse til udskudt skat -
Hensatte forpligtelser i alt -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 17
Selskabsskat 22
Anden gæld -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 64
Gældsforpligtelser i alt 64
Passiver i alt 180

Malermester D. Lavelle ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 433410 Malerforretninger.

Malermester D. Lavelle ApS blev etableret den 17-03-2022 og holder til på adressen Kanegårdsvej 12, Rønne 3700 Rønne. Virksomhedens formål er at drive malermestervirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden Malermester D. Lavelle ApS (CVR: 43151223) er AKTIV


CVR nummer

43151223

Adresse

Kanegårdsvej 12, Rønne
3700 Rønne

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17-03-2022

Stamdata for Malermester D. Lavelle ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
433410 / 433410 Malerforretninger
P-numre:
1028114601
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
433410 / Malerforretninger
17-03-2022 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Malermester D. Lavelle ApS
17-03-2022 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
17-03-2022 -
Kanegårdsvej 12
3700 Rønne
BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2022-03-18
Slut på første regnskabsperiode:
2022-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Virksomheden tegnes af en direktør eller af den samlede direktion.

Relaterede virksomheder