Nørresundby Tagdækning ApS CVR-nr 41559861

Status: AKTIV

Julius Posselts Vej 13, st 9400 Nørresundby

Årets resultat:
2022: 1
2021: -3
Bruttofortjeneste:
2022: 79
2021: 87
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2022 2021
Nettoomsætning - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 79 87
Årets resultat 1 -3
Egenkapital I alt 38 37
Status balance 113 122


Beløb i 1000 2022-12 2021-12
Valuta DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - -
Bruttofortjeneste 79 87
Personaleomkostninger - -
Af- og nedskrivninger 0 -6
Driftsresultat 3 -1
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - -
Andre finansielle omkostninger -2 -2
Resultat før skat 1 -3
Skat af årets resultat - -
Årets resultat 1 -3
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - -
Grunde og bygninger - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - -
Materielle anlægsaktiver i alt - -
Anlægsaktiver i alt - -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - -
Forudbetalinger for varer - -
Varebeholdninger i alt 30 30
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - 6
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - -
Andre tilgodehavender 45 62
Periodeafgrænsningsposter - -
Tilgodehavender i alt 45 83
Likvide beholdninger 38 9
Omsætningsaktiver i alt 113 122
Aktiver i alt 113 122
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40
Overført resultat -2 -3
Foreslået udbytte for regnskabsåret - -
Egenkapital i alt 38 37
Hensættelse til udskudt skat - -
Hensatte forpligtelser i alt - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 53 36
Selskabsskat - -
Anden gæld - 48
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 75 84
Gældsforpligtelser i alt 75 84
Passiver i alt 113 122

Nørresundby Tagdækning ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 439100 Tagdækningsvirksomhed.

Nørresundby Tagdækning ApS blev etableret den 02-08-2020 og holder til på adressen Julius Posselts Vej 13, st 9400 Nørresundby. Virksomhedens væsentligste aktiviteter består i at drive håndværksvirksomhed og anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden Nørresundby Tagdækning ApS (CVR: 41559861) er AKTIV


CVR nummer

41559861

Adresse

Julius Posselts Vej 13, st
9400 Nørresundby

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

02-08-2020

Stamdata for Nørresundby Tagdækning ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
439100 / 439100 Tagdækningsvirksomhed
P-numre:
1026087712
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
439100 / Tagdækningsvirksomhed
02-08-2020 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Nørresundby Tagdækning ApS
02-08-2020 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
02-08-2020 -
Julius Posselts Vej 13 st
9400 Nørresundby
AALBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2020-08-03
Slut på første regnskabsperiode:
2021-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Virksomheden tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder