Silkeborg Slagteren Detail ApS CVR-nr 37697508

Status: AKTIV

Hagemannsvej 10 8600 Silkeborg

Årets resultat:
2022: 68
2021: 101
Bruttofortjeneste:
2022: 2.720
2021: 2.138
Antal ansatte:
6
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 2.720 2.138 2.507 1.826
Årets resultat 68 101 -76 -647
Egenkapital I alt -42 -110 -212 -135
Status balance 1.709 1.513 1.333 1.851


Beløb i 1000 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 2.720 2.138 2.507 1.826
Personaleomkostninger -2.453 -1.872 -2.417 -2.475
Af- og nedskrivninger -183 -137 -187 -180
Driftsresultat 84 129 -97 -829
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -3 -1 -1 -2
Resultat før skat 81 128 -98 -830
Skat af årets resultat - -27 22 183
Årets resultat 68 101 -76 -647
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 579 266 114 169
Materielle anlægsaktiver i alt 939 681 600 745
Anlægsaktiver i alt 939 681 600 745
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 307 273 311 368
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 307 273 311 368
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 239 124 31 42
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 13 147 121 388
Andre tilgodehavender - - 0 12
Periodeafgrænsningsposter 11 17 10 26
Tilgodehavender i alt 425 523 399 731
Likvide beholdninger 37 37 23 8
Omsætningsaktiver i alt - - - -
Aktiver i alt 1.709 1.513 1.333 1.851
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat -92 -160 -262 -185
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt -42 -110 -212 -135
Hensættelse til udskudt skat 1 - - 0
Hensatte forpligtelser i alt 1 - - 0
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 125 157 76 80
Selskabsskat - - - -
Anden gæld - 684 - -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.750 1.623 1.545 1.986
Gældsforpligtelser i alt 1.750 1.623 1.545 1.986
Passiver i alt 1.709 1.513 1.333 1.851

Silkeborg Slagteren Detail ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 472200 Slagter- og viktualieforretninger.

Silkeborg Slagteren Detail ApS blev etableret den 10-05-2016 og holder til på adressen Hagemannsvej 10 8600 Silkeborg. Selskabets formål er forarbejdning af kødvarer, mad ud af huset, detailsalg i øvrigt samt anden hermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden Silkeborg Slagteren Detail ApS (CVR: 37697508) er AKTIV


CVR nummer

37697508

Adresse

Hagemannsvej 10
8600 Silkeborg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10-05-2016

Stamdata for Silkeborg Slagteren Detail ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
472200 / 472200 Slagter- og viktualieforretninger
P-numre:
1021433078, 1023890662
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
472200 / Slagter- og viktualieforretninger
10-05-2016 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Silkeborg Slagteren Detail ApS
10-05-2016 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
10-05-2016 - 17-02-2024
Hagemannsvej 10
8600 Silkeborg
SILKEBORG
18-02-2024 -
Hagemannsvej 10
8600 Silkeborg
SILKEBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2015-10-01
Slut på første regnskabsperiode:
2016-09-30
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--10-01
Regnskabsperiode slutter:
--09-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af 1 direktør.

Relaterede virksomheder