TBJ Byg ApS CVR-nr 41239360

Status: AKTIV

Tuborgvej 14 B, 1 2900 Hellerup

Årets resultat:
2022: 70
2021: 163
Bruttofortjeneste:
2022: -138
2021: 210
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2022 2021
Nettoomsætning - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -138 210
Årets resultat 70 163
Egenkapital I alt 273 203
Status balance 394 830


Beløb i 1000 2022-06 2021-06
Valuta DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - -
Bruttofortjeneste -138 210
Personaleomkostninger - -
Af- og nedskrivninger - -
Driftsresultat -138 -
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 180 4
Andre finansielle omkostninger -3 -4
Resultat før skat 39 210
Skat af årets resultat 31 -
Årets resultat 70 163
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - -
Grunde og bygninger - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - -
Materielle anlægsaktiver i alt - -
Anlægsaktiver i alt - -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - -
Forudbetalinger for varer - -
Varebeholdninger i alt - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 115 306
Andre tilgodehavender 0 34
Periodeafgrænsningsposter - -
Tilgodehavender i alt 313 661
Likvide beholdninger 81 169
Omsætningsaktiver i alt 394 830
Aktiver i alt 394 830
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40
Overført resultat 233 163
Foreslået udbytte for regnskabsåret - -
Egenkapital i alt 273 203
Hensættelse til udskudt skat - -
Hensatte forpligtelser i alt - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 21 309
Selskabsskat - -
Anden gæld 84 -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 121 580
Gældsforpligtelser i alt 121 627
Passiver i alt 394 830

TBJ Byg ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 439910 Murere.

TBJ Byg ApS blev etableret den 03-03-2020 og holder til på adressen Tuborgvej 14 B, 1 2900 Hellerup. Selskabets formål er at drive murer- og entreprisevirksomhed, køb og salg af fast ejendom, køb og salg af ydelser i udlandet samt hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden TBJ Byg ApS (CVR: 41239360) er AKTIV


CVR nummer

41239360

Adresse

Tuborgvej 14 B, 1
2900 Hellerup

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

03-03-2020

Stamdata for TBJ Byg ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
439910 / 439910 Murere
P-numre:
1025662020
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
439910 / Murere
03-03-2020 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
TBJ Byg ApS
03-03-2020 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
03-03-2020 - 21-03-2021
Bernstorffsvej 23 A
2900 Hellerup
GENTOFTE
22-03-2021 - 24-11-2023
Christiansvej 31
2920 Charlottenlund
GENTOFTE
25-11-2023 -
Tuborgvej 14 B 1
2900 Hellerup
KØBENHAVN
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2020-03-04
Slut på første regnskabsperiode:
2021-06-30
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af 1 direktør.

Relaterede virksomheder