Thybo Beton A/S CVR-nr 42170364

Status: AKTIV

Marselisborg Havnevej 56, st 8000 Aarhus C

Årets resultat:
2022: -11.752
2021: 551
Bruttofortjeneste:
2022: -8.071
2021: 2.563
Antal ansatte:
8
Beløb i 1000 2022 2021
Nettoomsætning - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -8.071 2.563
Årets resultat -11.752 551
Egenkapital I alt 1.669 1.151
Status balance 3.844 9.965


Beløb i 1000 2022-12 2021-12
Valuta DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - -
Bruttofortjeneste -8.071 2.563
Personaleomkostninger -4.492 -1.805
Af- og nedskrivninger -144 -34
Driftsresultat -12.743 725
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - -
Andre finansielle omkostninger -108 -19
Resultat før skat -12.852 706
Skat af årets resultat 1.100 -155
Årets resultat -11.752 551
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - -
Grunde og bygninger - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 724 529
Materielle anlægsaktiver i alt 724 529
Anlægsaktiver i alt 724 529
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - -
Forudbetalinger for varer - -
Varebeholdninger i alt - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.447 5.816
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 1 -
Andre tilgodehavender 647 -
Periodeafgrænsningsposter 81 67
Tilgodehavender i alt 3.120 9.010
Likvide beholdninger 0 426
Omsætningsaktiver i alt 3.120 9.436
Aktiver i alt 3.844 9.965
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 600 600
Overført resultat 1.069 551
Foreslået udbytte for regnskabsåret - -
Egenkapital i alt 1.669 1.151
Hensættelse til udskudt skat 0 155
Hensatte forpligtelser i alt 0 155
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 839 5.172
Selskabsskat - -
Anden gæld 210 3.487
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.959 8.659
Gældsforpligtelser i alt 2.175 8.659
Passiver i alt 3.844 9.965

Thybo Beton A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering.

Thybo Beton A/S blev etableret den 25-02-2021 og holder til på adressen Marselisborg Havnevej 56, st 8000 Aarhus C. Selskabets formål er at udføre jord- og betonentreprise herunder særligt støbeentreprise samt beslægtede aktiviteter. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 600.000 kr.

Status: Virksomheden Thybo Beton A/S (CVR: 42170364) er AKTIV


CVR nummer

42170364

Adresse

Marselisborg Havnevej 56, st
8000 Aarhus C

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

25-02-2021

Stamdata for Thybo Beton A/S

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
A/S
Område:
Branchekode og branche:
439990 / 439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
P-numre:
1026857860
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
439990 / Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
25-02-2021 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Heibæk & Kjær A/S
25-02-2021 - 19-12-2022
Thybo Beton A/S
20-12-2022 -
Historik for sekundære navne
Heibæk & Kjær A/S
20-12-2022 -
Adressehistorik
25-02-2021 - 30-04-2021
Søndergade 74 5
8000 Aarhus C
AARHUS
01-05-2021 -
Marselisborg Havnevej 56 st
8000 Aarhus C
AARHUS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2021-02-26
Slut på første regnskabsperiode:
2021-12-31
Registreret kapital:
600.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør i forening med formanden for bestyrelsen.

Relaterede virksomheder