Café Coco ApS CVR-nr 41193530

Status: AKTIV

Barthsgade 4, kl 8200 Aarhus N

Årets resultat:
2021: 170
2020: -261
Bruttofortjeneste:
2021: 489
2020: -69
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2021 2020
Nettoomsætning - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 489 -69
Årets resultat 170 -261
Egenkapital I alt 9 -161
Status balance 290 312


Beløb i 1000 2021-12 2020-12
Valuta DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - -
Bruttofortjeneste 489 -69
Personaleomkostninger - -
Af- og nedskrivninger -50 -50
Driftsresultat 171 -200
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - -
Andre finansielle omkostninger -1 -1
Resultat før skat 170 -201
Skat af årets resultat - -
Årets resultat 170 -261
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - -
Grunde og bygninger - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 193 235
Materielle anlægsaktiver i alt 211 261
Anlægsaktiver i alt 235 275
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - -
Forudbetalinger for varer - -
Varebeholdninger i alt - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 10 -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - -
Andre tilgodehavender 12 13
Periodeafgrænsningsposter - -
Tilgodehavender i alt 22 13
Likvide beholdninger 34 24
Omsætningsaktiver i alt 56 37
Aktiver i alt 290 312
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40
Overført resultat -31 -201
Foreslået udbytte for regnskabsåret - -
Egenkapital i alt 9 -161
Hensættelse til udskudt skat - -
Hensatte forpligtelser i alt - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 44 23
Selskabsskat - -
Anden gæld 59 18
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 281 473
Gældsforpligtelser i alt 281 473
Passiver i alt 290 312

Café Coco ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 563000 Caféer, værtshuse, diskoteker mv..

Café Coco ApS blev etableret den 17-02-2020 og holder til på adressen Barthsgade 4, kl 8200 Aarhus N. Virksomhedens formål er at drive Café/restaurant samt enhver hermed stående virksomhed Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden Café Coco ApS (CVR: 41193530) er AKTIV

CVR nummer

41193530

Adresse

Barthsgade 4, kl
8200 Aarhus N

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17-02-2020

Stamdata for Café Coco ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
AARHUS
Branchekode og branche:
563000 / 563000 Caféer, værtshuse, diskoteker mv.
P-numre:
1025599582
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
563000 / Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.
17-02-2020 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Café Coco ApS
17-02-2020 -
Historik for sekundære navne
Café Zaap ApS
17-02-2020 -
Zaap ApS
17-02-2020 -
Adressehistorik
17-02-2020 -
Barthsgade 4 kl
8200 Aarhus N
AARHUS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2020-02-18
Slut på første regnskabsperiode:
2020-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Virksomheden tegnes af 1 direktør

Relaterede virksomheder