VICA64 ApS CVR-nr 36696389

Status: AKTIV

Niels Juels Gade 49 8200 Aarhus N

Årets resultat:
2021: 89
2020: 5
Bruttofortjeneste:
2021: 761
2020: 720
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 761 720 840 848
Årets resultat 89 5 -114 -40
Egenkapital I alt 38 -51 -56 58
Status balance 349 261 185 257


Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 761 720 840 848
Personaleomkostninger -643 -709 -991 -902
Af- og nedskrivninger - - - -
Driftsresultat 118 - - -
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -4 -4 -2 -3
Resultat før skat 114 7 -147 -50
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 89 5 -114 -40
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt - - - -
Anlægsaktiver i alt 80 - - -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 32 - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3 0 15 0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender - - - -
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 20 42 60 91
Likvide beholdninger 217 112 26 72
Omsætningsaktiver i alt 269 - - -
Aktiver i alt 349 261 185 257
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat -12 -101 -106 8
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 38 -51 -56 58
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 21 18 34 32
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 290 293 158 166
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 311 - - -
Gældsforpligtelser i alt 311 - - -
Passiver i alt 349 261 185 257

VICA64 ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 563000 Caféer, værtshuse, diskoteker mv..

VICA64 ApS blev etableret den 25-03-2015 og holder til på adressen Niels Juels Gade 49 8200 Aarhus N. Selskabets formål er at drive virksomhed med udskænkning af øl, vin og spiritus og andet forbundet hermed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden VICA64 ApS (CVR: 36696389) er AKTIV


CVR nummer

36696389

Adresse

Niels Juels Gade 49
8200 Aarhus N

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25-03-2015

Stamdata for VICA64 ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
AARHUS
Branchekode og branche:
563000 / 563000 Caféer, værtshuse, diskoteker mv.
P-numre:
1020269622
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
563000 / Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.
25-03-2015 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
VICA64 ApS
25-03-2015 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
25-03-2015 -
Niels Juels Gade 49
8200 Aarhus N
AARHUS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2015-03-26
Slut på første regnskabsperiode:
2015-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktøren.
Relaterede virksomheder