El-installatør Flemming Simonsen ApS CVR-nr 39210770

Status: AKTIV

Hesselbjerg 1 7100 Vejle

Årets resultat:
2022: 5
2021: 12
Bruttofortjeneste:
2022: 291
2021: 41
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 291 41 54 143
Årets resultat 5 12 26 47
Egenkapital I alt 90 85 73 47
Status balance 195 176 151 157


Beløb i 1000 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 291 41 54 143
Personaleomkostninger -258 - 0 -78
Af- og nedskrivninger -22 -22 -4 -
Driftsresultat 11 18 50 65
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -2 -1 -12 0
Resultat før skat 10 17 39 65
Skat af årets resultat -4 -5 -13 -18
Årets resultat 5 12 26 47
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 19 41 63 -
Materielle anlægsaktiver i alt 19 41 63 -
Anlægsaktiver i alt 19 41 63 -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 20 15 10 10
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 119 32 38 22
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender - - - -
Periodeafgrænsningsposter 8 8 7 -
Tilgodehavender i alt 137 51 45 22
Likvide beholdninger 19 69 33 125
Omsætningsaktiver i alt - - - -
Aktiver i alt 195 176 151 157
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40 0 0
Overført resultat 50 45 54 35
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 90 85 73 47
Hensættelse til udskudt skat 0 3 6 -
Hensatte forpligtelser i alt 0 3 6 -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 40 33 31 23
Selskabsskat - 0 18 -
Anden gæld 50 7 - -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 100 81 65 92
Gældsforpligtelser i alt 105 89 72 110
Passiver i alt 195 176 151 157

El-installatør Flemming Simonsen ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 432100 El-installation.

El-installatør Flemming Simonsen ApS blev etableret den 31-12-2017 og holder til på adressen Hesselbjerg 1 7100 Vejle. Selskabets formål er at drive en El-installatør virksomhed og handel samt aktiviteter i tilknytning hertil Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 1 kr.

Status: Virksomheden El-installatør Flemming Simonsen ApS (CVR: 39210770) er AKTIV


CVR nummer

39210770

Adresse

Hesselbjerg 1
7100 Vejle

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31-12-2017

Stamdata for El-installatør Flemming Simonsen ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1023204734
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
432100 / El-installation
31-12-2017 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
El-installatør Flemming Simonsen IVS
31-12-2017 - 26-10-2020
El-installatør Flemming Simonsen ApS
27-10-2020 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
31-12-2017 -
Hesselbjerg 1
7100 Vejle
VEJLE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2018-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
2019-06-30
Registreret kapital:
1
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen.

Relaterede virksomheder