FLISEMINISTEREN ApS CVR-nr 36412925

Status: AKTIV

Vesterbro Torv 4, 4 8000 Aarhus C

Årets resultat:
2021: 86
2020: 7
Bruttofortjeneste:
2021: 537
2020: 388
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 537 388 403 493
Årets resultat 86 7 26 7
Egenkapital I alt -320 -406 -413 -439
Status balance 144 191 229 263


Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 537 388 403 493
Personaleomkostninger -381 -327 -304 -409
Af- og nedskrivninger -12 -17 -42 -46
Driftsresultat 145 43 57 38
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -33 -31 -24 -29
Resultat før skat 114 12 33 9
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 86 7 26 7
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 0 0 4
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 12 29 66
Materielle anlægsaktiver i alt 0 12 29 66
Anlægsaktiver i alt 0 12 29 71
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 10 10 10 10
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 20 30 36 40
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 20 16 16 8
Andre tilgodehavender - 0 10 -
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 134 169 190 183
Likvide beholdninger - - - -
Omsætningsaktiver i alt 144 179 200 193
Aktiver i alt 144 191 229 263
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat -370 -456 -463 -489
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt -320 -406 -413 -439
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 89 144 224 236
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 321 282 189 244
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 464 597 642 702
Gældsforpligtelser i alt 464 597 642 702
Passiver i alt 144 191 229 263

FLISEMINISTEREN ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 439910 Murere.

FLISEMINISTEREN ApS blev etableret den 20-10-2014 og holder til på adressen Vesterbro Torv 4, 4 8000 Aarhus C. Selskabets formål er at drive murervirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden FLISEMINISTEREN ApS (CVR: 36412925) er AKTIV


CVR nummer

36412925

Adresse

Vesterbro Torv 4, 4
8000 Aarhus C

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20-10-2014

Stamdata for FLISEMINISTEREN ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
AARHUS
Branchekode og branche:
439910 / 439910 Murere
P-numre:
1019826925
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
999999 / Uoplyst
20-10-2014 - 30-10-2014
439910 / Murere
31-10-2014 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
FLISEMINISTEREN ApS
20-10-2014 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
20-10-2014 -
Vesterbro Torv 4 4
8000 Aarhus C
AARHUS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2014-10-21
Slut på første regnskabsperiode:
2015-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion.
Relaterede virksomheder