Ground ApS CVR-nr 41451270

Status: AKTIV

Nr. Stenderupvej 89 6051 Almind

Årets resultat:
2022: 1.808
2021: 271
Bruttofortjeneste:
2022: 6.672
2021: 2.984
Antal ansatte:
6
Beløb i 1000 2022 2021 2020
Nettoomsætning - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 6.672 2.984 130
Årets resultat 1.808 271 240
Egenkapital I alt 1.979 171 280
Status balance 4.103 3.401 3.561


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - -
Bruttofortjeneste 6.672 2.984 130
Personaleomkostninger -3.710 -2.065 -238
Af- og nedskrivninger -622 -556 -66
Driftsresultat 2.341 363 -174
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - -
Andre finansielle omkostninger -9 -15 -4
Resultat før skat 2.335 348 309
Skat af årets resultat -527 -77 -70
Årets resultat 1.808 271 240
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - -
Grunde og bygninger - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1.969 2.425 2.342
Materielle anlægsaktiver i alt 1.969 2.425 2.342
Anlægsaktiver i alt 2.591 2.798 2.700
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 77 47 27
Forudbetalinger for varer - - -
Varebeholdninger i alt 77 47 27
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - -
Andre tilgodehavender 310 0 825
Periodeafgrænsningsposter 41 - -
Tilgodehavender i alt 350 0 825
Likvide beholdninger 1.084 556 8
Omsætningsaktiver i alt 1.512 603 860
Aktiver i alt 4.103 3.401 3.561
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40 40
Overført resultat 1.939 131 240
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - -
Egenkapital i alt 1.979 171 280
Hensættelse til udskudt skat 119 39 70
Hensatte forpligtelser i alt 119 39 70
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 108 112 1.159
Selskabsskat - - -
Anden gæld 742 354 1.652
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.298 1.504 3.211
Gældsforpligtelser i alt 2.005 3.191 3.211
Passiver i alt 4.103 3.401 3.561

Ground ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 931300 Fitnesscentre.

Ground ApS blev etableret den 21-06-2020 og holder til på adressen Nr. Stenderupvej 89 6051 Almind. Selskabets formål er at drive virksomhed med at drive fitnesscenter og hermed forbunden virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden Ground ApS (CVR: 41451270) er AKTIV


CVR nummer

41451270

Adresse

Nr. Stenderupvej 89
6051 Almind

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21-06-2020

Stamdata for Ground ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
931300 / 931300 Fitnesscentre
P-numre:
1025949508
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
931300 / Fitnesscentre
21-06-2020 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Ground ApS
21-06-2020 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
21-06-2020 - 27-03-2021
Strandgårdsvej 121
5464 Brenderup Fyn
MIDDELFART
28-03-2021 -
Nr. Stenderupvej 89
6051 Almind
KOLDING
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2020-06-22
Slut på første regnskabsperiode:
2020-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Relaterede virksomheder