H. Lindberg ApS CVR-nr 41000910

Status: UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION

Skolebakken 45 4900 Nakskov

Årets resultat:
2022: -154
2021: 146
Bruttofortjeneste:
2022: -78
2021: 428
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2022 2021 2020
Nettoomsætning - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -78 428 488
Årets resultat -154 146 160
Egenkapital I alt -36 233 200
Status balance 123 550 396


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - -
Bruttofortjeneste -78 428 488
Personaleomkostninger -41 -139 -242
Af- og nedskrivninger -19 -7 -11
Driftsresultat -147 206 204
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - -
Andre finansielle omkostninger -5 -7 -5
Resultat før skat -152 199 198
Skat af årets resultat -2 -52 -39
Årets resultat -154 146 160
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - -
Grunde og bygninger - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - -
Materielle anlægsaktiver i alt 112 128 97
Anlægsaktiver i alt 115 132 101
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - -
Forudbetalinger for varer - - -
Varebeholdninger i alt - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - 0 6
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - -
Andre tilgodehavender 8 11 49
Periodeafgrænsningsposter 0 2 4
Tilgodehavender i alt 8 12 59
Likvide beholdninger 0 406 236
Omsætningsaktiver i alt 8 418 295
Aktiver i alt 123 550 396
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40 40
Overført resultat -76 79 47
Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 114 113
Egenkapital i alt -36 233 200
Hensættelse til udskudt skat - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 181 -
Selskabsskat 0 51 -
Anden gæld 38 64 158
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 159 317 196
Gældsforpligtelser i alt 159 317 196
Passiver i alt 123 550 396

H. Lindberg ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 432100 El-installation.

H. Lindberg ApS blev etableret den 10-12-2019 og holder til på adressen Skolebakken 45 4900 Nakskov. Selskabets formål er at drive handel og industri, herunder entreprenørvirksomhed, samt dermed beslægtet virksomhed m.v. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden H. Lindberg ApS (CVR: 41000910) er UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION


CVR nummer

41000910

Adresse

Skolebakken 45
4900 Nakskov

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10-12-2019

Stamdata for H. Lindberg ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1025323455, 1026681010
Sekundære brancher:
439990 / Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
Hoved-branche historik
439990 / Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
10-12-2019 - 30-07-2022
432100 / El-installation
31-07-2022 -
Sekundær branche historik
439990 / Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
31-07-2022 -
Historik for virksomhedens navn
Brdr. Lindberg ApS
10-12-2019 - 08-04-2021
H. Lindberg ApS
09-04-2021 -
Historik for sekundære navne
Lindberg & Kærsholm Aps
14-04-2021 -
Brdr. Lindberg Aps
14-04-2021 -
Lindberg El Aps
14-04-2021 -
Adressehistorik
10-12-2019 - 04-09-2020
Vestmosevej 9
4900 Nakskov
LOLLAND
05-09-2020 - 11-01-2021
Højevej 13
4900 Nakskov
LOLLAND
12-01-2021 - 26-02-2022
Vestmosevej 9
4900 Nakskov
LOLLAND
27-02-2022 -
Skolebakken 45
4900 Nakskov
LOLLAND
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2019-12-11
Slut på første regnskabsperiode:
2020-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder