JENS LASSEN A/S CVR-nr 21766690

Status: AKTIV

Hestehavevej 4 A 4690 Haslev

Årets resultat:
2021: 1.024
2020: 2.102
Bruttofortjeneste:
2021: 14.289
2020: 13.766
Antal ansatte:
27
Direktør:
Petter Kjær Lassen
Bestyrelsesformand:
Jens Lassen
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 14.289 13.766 13.710 9.546
Årets resultat 1.024 2.102 1.935 525
Egenkapital I alt 5.994 6.470 5.868 4.433
Status balance 12.881 13.707 10.352 8.457
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 14.289 13.766 13.710 9.546
Personaleomkostninger -13.127 -11.055 -11.289 -8.776
Af- og nedskrivninger -65 -65 -50 -71
Driftsresultat 1.098 2.613 2.371 699
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 0 9 - -
Andre finansielle omkostninger -71 - - -55
Resultat før skat 1.328 2.706 2.491 680
Skat af årets resultat -303 -604 -556 -155
Årets resultat 1.024 2.102 1.935 525
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger 88 100 111 123
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 206 155 123 113
Materielle anlægsaktiver i alt 335 300 284 290
Anlægsaktiver i alt 357 332 316 615
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 685 609 582 573
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 8.752 6.626 5.234 5.237
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - 0 234 250
Andre tilgodehavender 111 972 61 232
Periodeafgrænsningsposter 866 893 748 536
Tilgodehavender i alt 10.144 8.973 6.802 6.598
Likvide beholdninger 985 2.143 1.016 671
Omsætningsaktiver i alt 12.523 13.375 10.036 7.843
Aktiver i alt 12.881 13.707 10.352 8.457
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 500 500 500 500
Overført resultat 4.494 4.470 3.868 3.433
Foreslået udbytte for regnskabsåret 1.000 1.500 1.500 500
Egenkapital i alt 5.994 6.470 5.868 4.433
Hensættelse til udskudt skat 40 35 37 0
Hensatte forpligtelser i alt 40 35 37 0
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - 0 204
Leverandører af varer og tjenesteydelser 2.939 1.864 1.277 1.293
Selskabsskat - - 511 182
Anden gæld 3.014 4.681 2.485 2.315
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 6.847 7.203 4.273 4.025
Gældsforpligtelser i alt 6.847 7.203 4.448 4.025
Passiver i alt 12.881 13.707 10.352 8.457
DDD

JENS LASSEN A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 432200 VVS- og blikkenslagerforretninger.

JENS LASSEN A/S blev etableret den 24-05-1999 og holder til på adressen Hestehavevej 4 A 4690 Haslev. Selskabets formål er køb og salg af varer og tjenesteydelser inden for byggebranchen, herunder VVS-branchen, samt køb, salg og udlejning af fast ejendom. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 500.000 kr.

Status: Virksomheden JENS LASSEN A/S (CVR: 21766690) er AKTIV

CVR nummer

21766690

Adresse

Hestehavevej 4 A
4690 Haslev

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

24-05-1999

Stamdata for JENS LASSEN A/S

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
A/S
Område:
FAXE
Branchekode og branche:
432200 / 432200 VVS- og blikkenslagerforretninger
P-numre:
1005185805
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
453300 / VVS-installatører og blikkenslagerforretninger
24-05-1999 - 30-12-2007
432200 / VVS- og blikkenslagerforretninger
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
JENS LASSEN A/S
24-05-1999 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
24-05-1999 - 30-12-2006
Hestehavevej 4 A
4690 Haslev
HASLEV
31-12-2006 -
Hestehavevej 4 A
4690 Haslev
FAXE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
1999-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
1999-12-31
Registreret kapital:
500.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse - eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening - eller af formanden alene - eller af 1 direktør alene.
Ledelse
BESTYRELSESMEDLEM 24-05-1999 -
BESTYRELSESMEDLEM 24-05-1999 -
DIREKTØR 26-05-2015 -
BESTYRELSESMEDLEM 06-06-2019 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder