KFF Fredericia ApS CVR-nr 40792007

Status: AKTIV

Danmarksgade 46 7000 Fredericia

Årets resultat:
2021: 29
2020: 276
Bruttofortjeneste:
2021: 717
2020: 434
Antal ansatte:
2
Beløb i 1000 2021 2020
Nettoomsætning - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 717 434
Årets resultat 29 276
Egenkapital I alt 344 316
Status balance 1.215 1.282


Beløb i 1000 2021-08 2020-08
Valuta DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - -
Bruttofortjeneste 717 434
Personaleomkostninger -580 -
Af- og nedskrivninger -68 -68
Driftsresultat 70 367
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - -
Andre finansielle omkostninger -33 -14
Resultat før skat 37 353
Skat af årets resultat -8 -78
Årets resultat 29 276
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 90 95
Grunde og bygninger - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1.125 1.188
Materielle anlægsaktiver i alt 1.125 1.188
Anlægsaktiver i alt 1.215 1.282
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - -
Forudbetalinger for varer - -
Varebeholdninger i alt - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - -
Andre tilgodehavender - -
Periodeafgrænsningsposter - -
Tilgodehavender i alt - -
Likvide beholdninger - -
Omsætningsaktiver i alt - -
Aktiver i alt 1.215 1.282
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40
Overført resultat 304 276
Foreslået udbytte for regnskabsåret - -
Egenkapital i alt 344 316
Hensættelse til udskudt skat 42 57
Hensatte forpligtelser i alt 42 57
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 15 15
Selskabsskat 23 21
Anden gæld 4 6
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 829 910
Gældsforpligtelser i alt 829 910
Passiver i alt 1.215 1.282

KFF Fredericia ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 931300 Fitnesscentre.

KFF Fredericia ApS blev etableret den 03-09-2019 og holder til på adressen Danmarksgade 46 7000 Fredericia. Selskabets formål består i at drive fysioterapivirksomhed Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden KFF Fredericia ApS (CVR: 40792007) er AKTIV

CVR nummer

40792007

Adresse

Danmarksgade 46
7000 Fredericia

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

03-09-2019

Stamdata for KFF Fredericia ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
FREDERICIA
Branchekode og branche:
931300 / 931300 Fitnesscentre
P-numre:
1025043029
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
869020 / Fysio- og ergoterapeuter
03-09-2019 - 29-09-2020
931300 / Fitnesscentre
30-09-2020 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Klinik for Fysioterapi Fredericia Aps
03-09-2019 - 01-07-2020
KFF Fredericia ApS
02-07-2020 -
Historik for sekundære navne
Løbeklinikken Aps
03-09-2019 - 26-07-2020
Fredericia Fysioterapi og Idrætsklinik Aps
03-09-2019 - 26-07-2020
Fredericia Fysioterapi og Løbeklinik Aps
03-09-2019 - 26-07-2020
Adressehistorik
03-09-2019 -
Danmarksgade 46
7000 Fredericia
FREDERICIA
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2019-09-04
Slut på første regnskabsperiode:
2020-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--09-01
Regnskabsperiode slutter:
--08-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder