KYED BYG ApS CVR-nr 30519426

Status: AKTIV

Bakkevænget 3, Rebæk 6000 Kolding

Årets resultat:
2022: 365
2021: 351
Bruttofortjeneste:
2022: 2.776
2021: 2.895
Antal ansatte:
5
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 2.776 2.895 3.038 2.462
Årets resultat 365 351 927 512
Egenkapital I alt 972 957 1.356 778
Status balance 2.301 2.394 2.740 2.086


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 2.776 2.895 3.038 2.462
Personaleomkostninger -2.068 -2.365 -1.796 -1.692
Af- og nedskrivninger -227 -99 -47 -99
Driftsresultat 481 431 1.195 671
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 7 32 10 7
Andre finansielle omkostninger -7 - - -
Resultat før skat 483 455 1.210 671
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 365 351 927 512
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 27 418 96 273
Materielle anlægsaktiver i alt 27 418 96 273
Anlægsaktiver i alt 33 424 102 279
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.240 620 1.304 1.236
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 766 646 1.006 328
Andre tilgodehavender 120 124 6 9
Periodeafgrænsningsposter 15 41 47 49
Tilgodehavender i alt 2.141 1.430 2.362 1.622
Likvide beholdninger 127 539 275 185
Omsætningsaktiver i alt 2.268 1.970 2.638 1.806
Aktiver i alt 2.301 2.394 2.740 2.086
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 497 482 481 303
Foreslået udbytte for regnskabsåret 350 350 750 350
Egenkapital i alt 972 957 1.356 778
Hensættelse til udskudt skat 0 16 7 10
Hensatte forpligtelser i alt 0 16 7 10
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 703 431 431 683
Selskabsskat 51 98 285 150
Anden gæld - 694 660 464
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.329 1.223 1.377 1.297
Gældsforpligtelser i alt 1.329 1.421 1.377 1.297
Passiver i alt 2.301 2.394 2.740 2.086

KYED BYG ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 412000 Opførelse af bygninger.

KYED BYG ApS blev etableret den 18-12-2007 og holder til på adressen Bakkevænget 3, Rebæk 6000 Kolding. Selskabets formål er at forestå byggeri af enhver art samt andet dermed efter direktionens skøn beslægtede formål. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden KYED BYG ApS (CVR: 30519426) er AKTIV


CVR nummer

30519426

Adresse

Bakkevænget 3, Rebæk
6000 Kolding

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18-12-2007

Stamdata for KYED BYG ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
412000 / 412000 Opførelse af bygninger
P-numre:
1013893442
Sekundære brancher:
466900 / Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr 451110 / Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser
Hoved-branche historik
980000 / Uoplyst
18-12-2007 - 30-12-2007
412000 / Opførelse af bygninger
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
466900 / Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr
31-12-2012 -
451110 / Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser
31-07-2017 -
Historik for virksomhedens navn
KYED BYG ApS
18-12-2007 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
18-12-2007 -
Bakkevænget 3
6000 Kolding
KOLDING
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2007-12-19
Slut på første regnskabsperiode:
2008-12-31
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør alene.

Relaterede virksomheder