MBP Performance ApS CVR-nr 40323937

Status: UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION

Friis Hansens Vej 5 7100 Vejle

Årets resultat:
2021: 169
2020: -121
Bruttofortjeneste:
2021: 206
2020: 188
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 206 188 -165
Årets resultat 169 -121 -227
Egenkapital I alt -129 -297 -177
Status balance 41 137 174


Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - -
Bruttofortjeneste 206 188 -165
Personaleomkostninger 0 -377 -91
Af- og nedskrivninger 0 54 -8
Driftsresultat 202 -134 -263
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - -
Andre finansielle omkostninger -6 -21 -4
Resultat før skat 196 -155 -268
Skat af årets resultat -27 34 41
Årets resultat 169 -121 -227
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - -
Grunde og bygninger - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - 0 30
Materielle anlægsaktiver i alt - 0 30
Anlægsaktiver i alt - 0 30
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - -
Forudbetalinger for varer - - -
Varebeholdninger i alt - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - 0 12
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 38 - -
Andre tilgodehavender 0 68 59
Periodeafgrænsningsposter - 0 19
Tilgodehavender i alt 38 103 131
Likvide beholdninger 3 34 12
Omsætningsaktiver i alt 41 137 144
Aktiver i alt 41 137 174
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50
Overført resultat -179 -347 -227
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - -
Egenkapital i alt -129 -297 -177
Hensættelse til udskudt skat - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 38 169 53
Selskabsskat 27 - -
Anden gæld 104 129 45
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 170 422 340
Gældsforpligtelser i alt 170 434 350
Passiver i alt 41 137 174

MBP Performance ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 931300 Fitnesscentre.

MBP Performance ApS blev etableret den 06-03-2019 og holder til på adressen Friis Hansens Vej 5 7100 Vejle. Selskabets formål er personlig træning, fitness og dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden MBP Performance ApS (CVR: 40323937) er UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION

CVR nummer

40323937

Adresse

Friis Hansens Vej 5
7100 Vejle

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

06-03-2019

Stamdata for MBP Performance ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
VEJLE
Branchekode og branche:
931300 / 931300 Fitnesscentre
P-numre:
1024481235
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
931300 / Fitnesscentre
06-03-2019 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
MBP Performance ApS
06-03-2019 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
06-03-2019 - 06-03-2022
Friis Hansens Vej 5
7100 Vejle
VEJLE
07-03-2022 -
Friis Hansens Vej 5
7100 Vejle
VEJLE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2019-03-07
Slut på første regnskabsperiode:
2019-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen.

Relaterede virksomheder