Ny Hotel Britannia A/S CVR-nr 40039813

Status: AKTIV

Torvegade 24 6700 Esbjerg

Årets resultat:
2022: 1.777
2021: 2.892
Bruttofortjeneste:
2022: 16.028
2021: 16.416
Antal ansatte:
34
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 16.028 16.416 14.211 15.099
Årets resultat 1.777 2.892 954 12
Egenkapital I alt 6.036 4.258 1.366 412
Status balance 13.220 12.240 7.430 7.787


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 16.028 16.416 14.211 15.099
Personaleomkostninger -13.503 -12.670 -12.910 -14.889
Af- og nedskrivninger -228 -46 -12 -120
Driftsresultat 2.296 3.700 1.289 90
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -23 -40 - -
Resultat før skat 2.296 3.718 1.249 39
Skat af årets resultat -518 -825 - -
Årets resultat 1.777 2.892 954 12
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 875 609 90 0
Materielle anlægsaktiver i alt 2.916 643 134 0
Anlægsaktiver i alt 8.607 4.189 3.676 3.542
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 1.095 869 - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 1.095 869 627 803
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.091 1.022 742 810
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 1.000 204 456
Andre tilgodehavender 147 141 187 436
Periodeafgrænsningsposter 881 1.093 984 272
Tilgodehavender i alt 2.119 3.255 2.116 1.975
Likvide beholdninger 1.400 3.927 1.010 1.467
Omsætningsaktiver i alt 4.614 8.051 3.754 4.245
Aktiver i alt 13.220 12.240 7.430 7.787
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 400 400 400 400
Overført resultat 5.636 3.858 966 12
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 6.036 4.258 1.366 412
Hensættelse til udskudt skat 131 36 5 -
Hensatte forpligtelser i alt 131 36 5 -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder 102 58 63 69
Leverandører af varer og tjenesteydelser 2.981 - 2.519 1.472
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 2.614 - - -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 7.054 7.946 5.685 7.375
Gældsforpligtelser i alt 7.054 7.946 6.059 7.375
Passiver i alt 13.220 12.240 7.430 7.787

Ny Hotel Britannia A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 551010 Hoteller.

Ny Hotel Britannia A/S blev etableret den 20-11-2018 og holder til på adressen Torvegade 24 6700 Esbjerg. Selskabets formål er at drive virksomhed med hotel og restauration, at eje, administrere og udleje fast ejendom samt anden efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 400.000 kr.

Status: Virksomheden Ny Hotel Britannia A/S (CVR: 40039813) er AKTIV


CVR nummer

40039813

Adresse

Torvegade 24
6700 Esbjerg

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

20-11-2018

Stamdata for Ny Hotel Britannia A/S

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
A/S
Område:
Branchekode og branche:
551010 / 551010 Hoteller
P-numre:
1024152622
Sekundære brancher:
561010 / Restauranter
Hoved-branche historik
551010 / Hoteller
20-11-2018 -
Sekundær branche historik
561010 / Restauranter
20-11-2018 -
Historik for virksomhedens navn
Ny Hotel Britannia A/S
20-11-2018 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
20-11-2018 -
Torvegade 24
6700 Esbjerg
ESBJERG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2018-11-21
Slut på første regnskabsperiode:
2019-12-31
Registreret kapital:
400.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse i forening.

Relaterede virksomheder