Staytel ApS CVR-nr 39973545

Status: AKTIV

Fynsgade 20 6700 Esbjerg

Årets resultat:
2022: 70
2021: -140
Bruttofortjeneste:
2022: 46
2021: 29
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 46 29 136 209
Årets resultat 70 -140 98 166
Egenkapital I alt 244 174 314 216
Status balance 332 341 540 391


Beløb i 1000 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 46 29 136 209
Personaleomkostninger -5 -78 -7 -
Af- og nedskrivninger -9 -9 -9 -3
Driftsresultat 73 -155 120 206
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - 15 8
Andre finansielle omkostninger -6 -7 -8 -1
Resultat før skat 80 -149 128 213
Skat af årets resultat -10 10 -30 -47
Årets resultat 70 -140 98 166
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt 16 25 34 24
Anlægsaktiver i alt 16 25 34 24
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 4 14 5
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 300 287 455 362
Andre tilgodehavender 0 9 - -
Periodeafgrænsningsposter - 0 0 -
Tilgodehavender i alt 310 309 469 366
Likvide beholdninger 5 6 37 -
Omsætningsaktiver i alt 315 315 506 366
Aktiver i alt 332 341 540 391
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat 194 124 264 166
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 244 174 314 216
Hensættelse til udskudt skat 1 1 1 0
Hensatte forpligtelser i alt 1 1 1 0
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 73 69 1 4
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 3 55 73 64
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 77 165 196 128
Gældsforpligtelser i alt 86 165 225 174
Passiver i alt 332 341 540 391

Staytel ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 551010 Hoteller.

Staytel ApS blev etableret den 25-10-2018 og holder til på adressen Fynsgade 20 6700 Esbjerg. Selskabets formål er udlejning af værelser samt dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden Staytel ApS (CVR: 39973545) er AKTIV


CVR nummer

39973545

Adresse

Fynsgade 20
6700 Esbjerg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25-10-2018

Stamdata for Staytel ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
551010 / 551010 Hoteller
P-numre:
1024076578
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
551010 / Hoteller
25-10-2018 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Staytel ApS
25-10-2018 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
25-10-2018 -
Fynsgade 20
6700 Esbjerg
ESBJERG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2018-10-26
Slut på første regnskabsperiode:
2019-06-30
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Virksomheden tegnes af direktionen.

Relaterede virksomheder