REVISIONSFIRMAET PEDER ALBERTSEN A/S. REGISTREREDE REVISORER CVR-nr 18743396

Status: AKTIV

Sct. Mortens Gade 4 8900 Randers C

Årets resultat:
2022: 22
2021: -414
Bruttofortjeneste:
2022: 1.974
2021: 2.002
Antal ansatte:
3
Direktør:
Jan Brask
Bestyrelsesformand:
Anne-Marie Cilleborg
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 1.974 2.002 2.367 2.732
Årets resultat 22 -414 23 -396
Egenkapital I alt 806 783 1.198 1.396
Status balance 4.848 5.055 5.076 4.711
Beløb i 1000 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 1.974 2.002 2.367 2.732
Personaleomkostninger -1.869 -2.530 -2.267 -2.801
Af- og nedskrivninger 0 -4 -6 -6
Driftsresultat 106 -532 94 -75
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -76 -52 -71 -101
Resultat før skat 30 -584 23 -175
Skat af årets resultat - 169 - 0
Årets resultat 22 -414 23 -396
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 29 29 33 39
Materielle anlægsaktiver i alt 29 29 33 39
Anlægsaktiver i alt 31 32 35 41
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 4.326 4.466 4.672 4.346
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 5 27 11 22
Periodeafgrænsningsposter 48 87 82 76
Tilgodehavender i alt 4.815 5.020 5.036 4.668
Likvide beholdninger 2 4 5 1
Omsætningsaktiver i alt 4.817 5.024 5.041 4.669
Aktiver i alt 4.848 5.055 5.076 4.711
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 510 510 510 510
Overført resultat 296 273 688 665
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - 0 221
Egenkapital i alt 806 783 1.198 1.396
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 20 71 36 32
Selskabsskat - - 0 25
Anden gæld - 2.877 2.239 2.242
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 3.851 3.858 3.237 3.315
Gældsforpligtelser i alt 4.042 4.272 3.878 3.315
Passiver i alt 4.848 5.055 5.076 4.711
DDD

REVISIONSFIRMAET PEDER ALBERTSEN A/S. REGISTREREDE REVISORER er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 692000 Bogføring og revision; skatterådgivning.

REVISIONSFIRMAET PEDER ALBERTSEN A/S. REGISTREREDE REVISORER blev etableret den 31-08-1995 og holder til på adressen Sct. Mortens Gade 4 8900 Randers C. Selskabets formål er at drive revisionsvirksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 510.000 kr.

Status: Virksomheden REVISIONSFIRMAET PEDER ALBERTSEN A/S. REGISTREREDE REVISORER (CVR: 18743396) er AKTIV

CVR nummer

18743396

Adresse

Sct. Mortens Gade 4
8900 Randers C

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

31-08-1995

Stamdata for REVISIONSFIRMAET PEDER ALBERTSEN A/S. REGISTREREDE REVISORER

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
A/S
Område:
RANDERS
Branchekode og branche:
692000 / 692000 Bogføring og revision; skatterådgivning
P-numre:
1003544292
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
741200 / Revisions- og bogføringsvirksomhed
31-08-1995 - 30-12-2007
692000 / Bogføring og revision: skatterådgivning
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
REVISIONSFIRMAET PEDER ALBERTSEN A/S. REGISTREREDE REVISORER
31-08-1995 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
31-08-1995 - 30-12-2006
Sct. Mortens Gade 4
8900 Randers C
RANDERS
31-12-2006 -
Sct. Mortens Gade 4
8900 Randers C
RANDERS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
1995-09-10
Slut på første regnskabsperiode:
1996-09-30
Registreret kapital:
510.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--10-01
Regnskabsperiode slutter:
--09-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening.
Ledelse
FORMAND 29-12-2021 -
DIREKTØR 29-12-2021 -
BESTYRELSESMEDLEM 29-12-2021 -
BESTYRELSESMEDLEM 29-12-2021 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder