Roots Juice & ´Wich ApS CVR-nr 41438525

Status: AKTIV

Finlandsgade 17 8200 Aarhus N

Hent de nyeste årsrapport
Årets resultat:
2021: -33
2020: 39
Bruttofortjeneste:
2021: 1.304
2020: 427
Antal ansatte:
6
Direktør:
Sherif Mokhtar Abdelfattah Sayed Ahmed
Beløb i 1000 2021 2020
Nettoomsætning - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 1.304 427
Årets resultat -33 39
Egenkapital I alt 72 106
Status balance 418 653
Beløb i 1000 2021-12 2020-12
Valuta DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - -
Bruttofortjeneste 1.304 427
Personaleomkostninger -1.306 -349
Af- og nedskrivninger -35 -25
Driftsresultat -36 54
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - -
Andre finansielle omkostninger -3 -2
Resultat før skat -40 52
Skat af årets resultat - -
Årets resultat -33 39
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - -
Grunde og bygninger - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 70 114
Materielle anlægsaktiver i alt 141 203
Anlægsaktiver i alt 229 291
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 22 28
Forudbetalinger for varer - -
Varebeholdninger i alt 22 28
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 51 1
Andre tilgodehavender - -
Periodeafgrænsningsposter - -
Tilgodehavender i alt 51 1
Likvide beholdninger 116 333
Omsætningsaktiver i alt 190 362
Aktiver i alt 418 653
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40
Overført resultat 6 39
Foreslået udbytte for regnskabsåret - -
Egenkapital i alt 72 106
Hensættelse til udskudt skat 29 36
Hensatte forpligtelser i alt 29 36
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 68 9
Selskabsskat 16 16
Anden gæld 103 82
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 274 214
Gældsforpligtelser i alt 317 511
Passiver i alt 418 653
DDD

Roots Juice & ´Wich ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 563000 Caféer, værtshuse, diskoteker mv..

Roots Juice & ´Wich ApS blev etableret den 14-06-2020 og holder til på adressen Finlandsgade 17 8200 Aarhus N. Selskabets formål er drift af cafe med fremstilling og salg af mad samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden Roots Juice & ´Wich ApS (CVR: 41438525) er AKTIV

CVR nummer

41438525

Adresse

Finlandsgade 17
8200 Aarhus N

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14-06-2020

Stamdata for Roots Juice & ´Wich ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
AARHUS
Branchekode og branche:
563000 / 563000 Caféer, værtshuse, diskoteker mv.
P-numre:
1025933873
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
563000 / Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.
14-06-2020 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Roots Juice & ´Wich ApS
14-06-2020 -
Historik for sekundære navne
Roots Panini Bar ApS
14-06-2020 -
Roots juice Bar ApS
14-06-2020 -
Roots panini house ApS
14-06-2020 -
Roots Grill ApS
14-06-2020 -
Roots Bar ApS
14-06-2020 -
Adressehistorik
14-06-2020 -
Finlandsgade 17
8200 Aarhus N
AARHUS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2020-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
2020-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.
Ledelse
DIREKTØR 14-06-2020 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder