El-expert ApS CVR-nr 42185140

Status: AKTIV

Nørrebjerget 29 7100 Vejle

Årets resultat:
2022: 357
2021: 416
Bruttofortjeneste:
2022: 1.771
2021: 2.200
Antal ansatte:
3
Beløb i 1000 2022 2021
Nettoomsætning - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 1.771 2.200
Årets resultat 357 416
Egenkapital I alt 972 705
Status balance 1.105 1.180


Beløb i 1000 2022-12 2021-12
Valuta DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - -
Bruttofortjeneste 1.771 2.200
Personaleomkostninger -1.298 -1.664
Af- og nedskrivninger - -
Driftsresultat 472 536
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - -
Andre finansielle omkostninger -13 -3
Resultat før skat 459 533
Skat af årets resultat -102 -117
Årets resultat 357 416
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - -
Grunde og bygninger - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - -
Materielle anlægsaktiver i alt - -
Anlægsaktiver i alt - -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - -
Forudbetalinger for varer - -
Varebeholdninger i alt - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 442 776
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - -
Andre tilgodehavender 16 -
Periodeafgrænsningsposter - -
Tilgodehavender i alt 458 838
Likvide beholdninger 647 342
Omsætningsaktiver i alt 1.105 1.180
Aktiver i alt 1.105 1.180
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40
Overført resultat 683 326
Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 90
Egenkapital i alt 972 705
Hensættelse til udskudt skat - -
Hensatte forpligtelser i alt - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 13 16
Selskabsskat 102 117
Anden gæld 18 342
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 133 475
Gældsforpligtelser i alt 133 475
Passiver i alt 1.105 1.180

El-expert ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 432100 El-installation.

El-expert ApS blev etableret den 03-03-2021 og holder til på adressen Nørrebjerget 29 7100 Vejle. Selskabets formål er at udøve ydelser i form af elektriker assistance. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden El-expert ApS (CVR: 42185140) er AKTIV


CVR nummer

42185140

Adresse

Nørrebjerget 29
7100 Vejle

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

03-03-2021

Stamdata for El-expert ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1026876121
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
432100 / El-installation
03-03-2021 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
El-expert ApS
03-03-2021 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
03-03-2021 - 17-07-2023
Nørrebjerget 29
7100 Vejle
VEJLE
18-07-2023 -
Nørrebjerget 29
7100 Vejle
VEJLE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2021-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
2021-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Virksomheden tegnes af direktionen.

Relaterede virksomheder