JANSSON ALARM A/S CVR-nr 74783619

Status: AKTIV

Dianavej 13 7100 Vejle

Årets resultat:
2022: 6.129
2021: 6.656
Bruttofortjeneste:
2022: 32.415
2021: 34.865
Antal ansatte:
45
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 32.415 34.865 34.297 38.111
Årets resultat 6.129 6.656 5.858 7.859
Egenkapital I alt 7.457 7.928 7.072 9.014
Status balance 21.628 21.694 18.973 20.409


Beløb i 1000 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 32.415 34.865 34.297 38.111
Personaleomkostninger -23.538 -24.189 -25.016 -28.296
Af- og nedskrivninger -1.057 -1.133 -1.427 -1.282
Driftsresultat 7.821 9.544 7.854 8.533
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -79 -37 -3 -8
Resultat før skat 7.757 9.524 7.856 8.527
Skat af årets resultat -1.702 -2.090 -1.727 -1.871
Årets resultat 6.129 6.656 5.858 7.859
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1.723 2.308 2.217 3.040
Materielle anlægsaktiver i alt 1.723 2.308 2.217 3.040
Anlægsaktiver i alt 1.799 2.439 2.356 3.321
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 1.588 1.636 1.876 1.996
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 1.588 1.636 1.876 1.996
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 8.520 7.765 4.832 9.286
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 6.748 403 1.088 2.751
Andre tilgodehavender 227 834 374 606
Periodeafgrænsningsposter 166 387 357 158
Tilgodehavender i alt 16.926 11.541 8.252 13.454
Likvide beholdninger 3.819 13.027 9.143 2.923
Omsætningsaktiver i alt 22.359 26.229 19.272 18.373
Aktiver i alt 21.628 21.694 18.973 20.409
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 1.000 1.000 1.000 1.000
Overført resultat 3.546 3.491 3.457 328
Foreslået udbytte for regnskabsåret 6.000 7.400 3.000 6.600
Egenkapital i alt 7.457 7.928 7.072 9.014
Hensættelse til udskudt skat 270 1.010 471 484
Hensatte forpligtelser i alt 270 1.010 515 614
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 2.045 2.166 1.464 2.128
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 3.804 4.101 3.870 5.372
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 13.342 13.574 11.641 13.151
Gældsforpligtelser i alt 13.342 15.766 13.655 13.151
Passiver i alt 24.158 28.668 21.628 21.694

JANSSON ALARM A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 432100 El-installation.

JANSSON ALARM A/S blev etableret den 29-02-1984 og holder til på adressen Dianavej 13 7100 Vejle. Selskabets formål er installation og drift af alarmer og tilknyttet virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 300.000 kr.

Status: Virksomheden JANSSON ALARM A/S (CVR: 74783619) er AKTIV


CVR nummer

74783619

Adresse

Dianavej 13
7100 Vejle

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

29-02-1984

Stamdata for JANSSON ALARM A/S

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
A/S
Område:
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1002440429, 1008461356, 1025160904
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
453100 / El-installation
29-02-1984 - 20-02-2001
453100 / El-installation
21-02-2001 - 30-12-2007
802000 / Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer
31-12-2007 - 30-12-2009
432100 / El-installation
31-12-2009 - 08-05-2021
432100 / El-installation
09-05-2021 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
C.F. JANSSON EL A/S
29-02-1984 - 20-02-2001
JANSSON ALARM A/S
21-02-2001 -
Historik for sekundære navne
JANSSON KOMMUNIKATION A/S
29-02-1984 - 21-02-2001
JANSSON ALARM A/S
29-02-1984 - 21-02-2001
TELEPUNKT VEJLE A/S
29-02-1984 - 21-02-2001
TELEPUNKT ÅRHUS A/S
29-02-1984 - 21-02-2001
TELEPUNKT ERHVERV VEJLE A/S
29-02-1984 - 21-02-2001
TELEPUNKT ERHVERV ÅRHUS A/S
29-02-1984 - 21-02-2001
Adressehistorik
29-02-1984 - 20-02-2001
Sjællandsgade 19
7100 Vejle
VEJLE
21-02-2001 - 30-12-2006
Dianavej 13
7100 Vejle
VEJLE
31-12-2006 -
Dianavej 13
7100 Vejle
VEJLE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
1983-10-01
Slut på første regnskabsperiode:
1984-06-30
Registreret kapital:
300.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af 1 direktør sammen med et bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse.

Relaterede virksomheder